habarlar

proList_5

Abstrakt: "Lighteňil ammar göni çeýe" näme?Şençzhenen-Şan ...

Abstrakt: "Lighteňil ammar göni çeýe" näme?Şençzhenen-Şantou ýörite hyzmatdaşlyk zolagy Zhongjian Greenaşyl senagat seýilgähi "Lightagtylyk", gurluşyk meýdançasynda paýlanan gün fotoelektrik energiýasyny öndürmek ulgamyny gurmak;"saklamak", energiýa saklaýjy enjamlary powda düzmek ...

Recentlyakynda, "Hytaý Gurluşygy Ajaýyp Sosial Respo ...

Recentlyakynda, "Hytaý gurluşygynyň ajaýyp sosial jogapkärçiligi tejribe işleriniň" saýlama netijeleri yglan edildi.CSCEC tarapyndan gurlan 13-nji Hytaý (Suzhou) halkara bag sergisiniň ýerleşýän ýeri bolan Sýuzhou bagy sergi seýilgähi, "daşky gurşaw jogapkärçiligi" ajaýyp tejribesinde ýeňiji boldy....

Hytaýyň betbagtçylygyň öňüni almak we azaltmak boýunça milli güni.Öňdebaryjy kärhana hökmünde ...

Hytaýyň betbagtçylygyň öňüni almak we azaltmak boýunça milli güni.Hytaýda täze binalary senagatlaşdyrmakda öňdebaryjy kärhana hökmünde CSCEC, meýilnamalaşdyrylan, dizaýn, önümçilik we gurluşyk binalary pudagyndaky ähli önümçilik zynjyryndaky artykmaçlyklaryny doly oýnaýar we ...

2022-nji ýylda Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky çäresi, erkekleriň altyn medal baýragy ...

2022-nji ýyldaky Pekin gyşky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky çäresi, buz hokkeýinde erkekleriň altyn medal oýny Milli stadionda geçirildi we gyşky Olimpiýa oýunlarynyň hemmesine ajaýyp netije berdi.Şu wagta çenli dünýäde iň ýokary hokkeý eşikleri, buz ýasaýan otaglar we Hytaý tarapyndan gurlan pyçak ýiti otaglar ...

Greenaşyl reňk gurmak dünýä tebigatynyň bir bölegidir.Bu yzygiderli ...

Greenaşyl reňk gurmak dünýä tebigatynyň bir bölegidir.Döwrebap adamlaryň tebigaty gujaklamak, şowhunly dünýäde arassa toprak tapmak, dagyň töwereginde ýaşamak, deňze, gök asmana we ak bulutlara ýüz tutmak we rahatsyz ýüregiň rahatlyga gaýdyp gelmegi üçin yzygiderli gözleg."Şençzhenen baguang sebit hyzmaty ...