habarlar

proList_5

CSCEC işiň täzeden başlamagyny we ...

CSCEC Baş sekretary Si Szinpiniň epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak boýunça netijeli utgaşdyrmak we ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi boýunça möhüm çykyşlaryň we möhüm görkezmeleriň ruhy çuňňur öwrenmek we durmuşa geçirmek Kararlary doly ýerine ýetiriň ...

Livin bolanda nämä üns bermeli ...

Häzirki wagtda has köp adam toplumlaýyn jaýlarda, “Prefab” jaýlarynda, konteýner jaýlarynda we polat desgalarynda ýaşamagy saýlaýar.Olarda ýeňil agram, gysga gurluşyk döwri, energiýa tygşytlamak we daşky gurşaw proteini ...

Dünýäde ilkinji!Ilkinji ýubileý ...

Abstrakt: "Lighteňil ammar göni çeýe" näme?Şençzhenen-Şantou ýörite hyzmatdaşlyk zolagy Zhongjian Greenaşyl senagat seýilgähi "Lightagtylyk" paýlanan gün fotoelektrik energiýasy genini gurmak ...

CSCEC Hytaýyň owadan gurluşygyna hyzmat edýär | Exc ...

Recentlyakynda, "Hytaý gurluşygynyň ajaýyp sosial jogapkärçiligi tejribe işleriniň" saýlama netijeleri yglan edildi.CSCEC tarapyndan gurlan 13-nji Hytaý (Suzhou) halkara bag sergisiniň ýerleşýän ýeri bolan Sýuzhou bagy sergi seýilgähi, "daşky gurşaw ..." ajaýyp tejribesinde ýeňiji boldy.

Daş ýüň sandwiç panelleri näme

Abstrakt: Daş ýüň sendwiç paneli täsirli, ýeňil, çydamly, ygtybarly ... gurluşyk materialy Daş ýüň sandwiç paneli gaýa ýüňden ýasalan sendwiç paneli.Daş ýüň sendwiç panelleri gaýa ýüň ýadro materiallarynyň özboluşly aýratynlyklaryny doly oýnaýar we sig ...

Gyssagly modully binalar üçin iň oňat CP ...

Gyssagly modul binalary üçin iň oňat CP kimdigini bilýärsiňizmi?CSCEC täze gurluşyk materiallaryny - beton binanyň ýerine polat nurbat üýşmeleri täzeçillik bilen ulanýar.Modully jaýlaryň binýadyny gurmak üçin ulanylýan ýerüsti üýşmeleňlere sürülip bilner ...

Betbagtçylyklaryň öňüni almak we azaltmak - Enabli ...

Hytaýyň betbagtçylygyň öňüni almak we azaltmak boýunça milli güni.Hytaýda täze binalary senagatlaşdyrmakda öňdebaryjy kärhana hökmünde CSCEC meýilnamalaşdyrmak, dizaýn, önümçilik we gurluşyk pudagyndaky ähli önümçilik zynjyryndaky artykmaçlyklaryny doly oýnaýar ...

2022 Hytaýda gyşky Olimpiýa oýunlary - “Modully atlet ...

2022-nji ýyldaky Pekin gyşky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky çäresi, buz hokkeýinde erkekleriň altyn medal oýny Milli stadionda geçirildi we gyşky Olimpiýa oýunlarynyň hemmesine ajaýyp netije berdi.Şu wagta çenli dünýädäki iň ýokary hokkeý eşikleri, buz ýasaýan otaglar we pyçak ýiti ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2