Biz hakda

Hytaý Gurluşyk INTEGRATED BUILDING CO., LTD

CSCEC ýokary täze tehnologiýa kompaniýasy, hünärli we ösen integral prefab gurluşyk çözgüdi 10 ýyldan gowrak tejribe berýär, standart gözleg we önümçilik, önümçilik, in engineeringenerçilik gurluşygy we eksport hyzmatlarymyz dünýädäki iň gowy 500 kompaniýanyň biridir.

Greenaşyl daşky gurşawy goramak we durnukly ösüş düşünjesine eýerip, prefab öýi üçin iň ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolan çalt, hünärmen we täsirli çözgütleri hödürläris.

Koprak oka
R&D

Ylmy barlaglar

Esasy tehniki kynçylyklary çözmek üçin köp patent şahadatnamalary bilen sylaglanan ýokary modully gurluşyk instituty

Design

Dizaýn

Professional dizaýn toparlary, özboluşly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin şahsylaşdyrylan özleşdirme hyzmatyny ýeke-täk üpjün edýär

Manufacture

Önümçilik

Önümleriňiziň wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin sanly sanly ösen ýaşyl önümçilik bazalary

Installation

Gurnama

Tejribeli gurnama toparlary, gurnama meseleleriňizi çözmek üçin onlaýn gurnama görkezmelerini berýär

“Prefab House” -y özüňiz düzüp bilersiňiz

Wagtlaýyn modul jaýy

Gurluşyk gatlarynyň sany:1-3 gat
Hyzmat ömri:10-20 ýyl
Arza ssenariisi:ýaşaýyş jaýy, lager, gyssagly halas ediş we ýangyn bekedi
Koprak oka

Hemişelik we ýarym hemişelik modully jaý

Gurluşyk gatlarynyň sany:20 gatlak
Hyzmat ömri:50 ýyl
Arza ssenariisi:myhmanhana, mekdep, kwartira, hassahana, ýaşaýyş jaýy we beýleki sahnalar
Koprak oka

Lighteňil ölçegli polat prefab jaýy

Gatlar:1-15 gat
Hyzmat ömri:50 ýyl
Arza ssenariisi:öýde bolmak, villa, senagat we oba hojalygy zawody, täjirçilik sergisi we beýleki sahnalar
Koprak oka

taslama meselesi

Lager

Idenceaşaýyş jaýy

Döredijilik binasy

Bölek satuw dükany

Bäsdeşlik

Gyssagly halas ediş we ýangyn bekedi

Oba galkynyşy

Aýratyn şäher

Senagat meýdany

Myhmanhana

Mekdep

Kwartira

Keselhana

Senagat we oba hojalygy zawody

Söwda sergisi

ofis

Jemgyýetçilik hajathana

Awtoulag duralgasy

Jübi ene we çaga otagy

Barak önümleriniň seriýasy

Koprak oka

Näme üçin bizi saýlamaly?

CSCEC, “Iki uglerod strategiýasy” bilen işleýän, ýokary standartlaşdyrylan dizaýn bilen modully öý R&D institutyny döredýär, Hytaýda ilkinji modul nol uglerod taslamasyny durmuşa geçirmek tejribesine eýe, 200 modully öý işini üpjün etmek üçin bary-ýogy 3 gün ulanýar.Geliň hemmämiz jadyly jaý guralyň, modully gurluşyk pudagynda öňe gideris, kynçylyklary ýeňip geçeris we modully gurluşy çäksiz mümkinçiliklerden doly ederis.

Koprak oka

Custörite dizaýn

Custörite dizaýn

400 hünärmen dizaýner tarapyndan.

Tehniki innowasiýa

Tehniki innowasiýa

180-den gowrak patent şahadatnamasy bar

Önümçilik kuwwaty

Önümçilik kuwwaty

Hytaýda 8 önümçilik bazasy.

Baý tejribe

Baý tejribe

Modully gurluşykda 10 ýyl tejribe.

Greenaşyl we Durnukly

Greenaşyl we Durnukly

Çig materiallaryň 95% gaýtadan ulanylýar.

Gowy hyzmat

Gowy hyzmat

Professional satuw topary tarapyndan 24 sagat hyzmat.

Hyzmatdaşlarymyz

 • apple-iphone
 • 125-GS
 • BROOKFIELD-PLACE
 • MORGAN-STANLEY
 • WAROMAN-TOWER-
 • Panama-Convention-Center
 • PLAZA-CONSTRUCTION
 • ONE-THOUSAND-MUSEUM-RESIDENCES-BY-ZAHA-HADID-ARCHITECTS
 • BROOKE-ARMY-MEDICAL-CENTER
 • NEW-YORK-BLOOD-CENTER
 • HUAWEI
 • NAES
 • BROOKLYN-NACY-YARD
 • REATH-WORLD-NEW-YORK-CITY
 • MIAMI-CONDO-INVESTMENTS
 • THE-POINTE-AUSTIN-STREET
 • NYU
 • BAHA-MAR
 • SPARTANBURG-ONE-STUDENT-CENTERED-EDUCATION
 • GE-APPLICANCES-A-HAIR-COMPANY
 • TRIDENT-TECHNICAL-COLLEGE
 • CRRC
 • ELEVEN-X
 • SOUTH-CAROLINA

Kärhana habarlary

Has giňişleýin gör

CSCEC wo-nyň täzeden başlamagyny doly goldaýar ...

Epidemiýa Pr-ni netijeli utgaşdyrmak boýunça CSCEC Baş sekretary Si Szinpini çuňňur öwrenmek we durmuşa geçirmek ...

Haçan üns bermeli ...

Häzirki wagtda has köp adam integrirlenen jaýlarda, “Prefab” jaýlarynda, konteýner jaýlarynda we polat desgalarynda “Prefabric” -de ýaşamagy saýlaýar ...

Dünýäde ilkinji!Ilkinji ýyl ...

Abstrakt: "Lighteňil ammar göni çeýe" näme?Şençzhenen-S ...

CSCEC Hytaýyň owadan gurluşygyna hyzmat edýär ...

Recentlyakynda, "Hytaý gurluşygynyň ajaýyp sosial jogapkärçiligi tejribe işleriniň" saýlama netijeleri yglan edildi.Th ...

Daş ýüň sandwiç panelleri näme

Abstrakt: Daş ýüň sendwiç paneli täsirli, ýeňil, çydamly, ygtybarly ... gurluşyk materialy Daş ýüň sendwiwi pa ...

Gyssagly modul gurluşy üçin iň gowy CP ...

Gyssagly modul binalary üçin iň oňat CP kimdigini bilýärsiňizmi?CSCEC täze gurluşyk materiallaryny innowasiýa ulanýar - st ...

Betbagtçylyklaryň öňüni almak we azaltmak --...

Hytaýyň betbagtçylygyň öňüni almak we azaltmak boýunça milli güni.Täze binany senagatlaşdyrmakda öňdebaryjy kärhana hökmünde ...

2022 Hytaýda gyşky Olimpiýa oýunlary - “Modula ...

2022-nji ýylda geçirilen Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky çäresi, erkekleriň hokkeý boýunça altyn medal oýny Milli köçede geçirildi ...

Konteýner jaýlary ajaýyp bir ýeri ýakýar ...

Adaty söwda merkezlerinden tapawutlylykda, konteýner söwda merkezleri markalar üçin çeýe displeý giňişligini üpjün eder ...

Kärhana blogy

Has giňişleýin gör

Konteýner jaýyny nädip saklamaly: 4 maslahat H ...

Umuman aýdanyňda, konteýner jaýyň (modully jaýyň) ömri materiallara baglylykda 10-50 ýyl.Şeýle-de bolsa, ...

Toplumlaýyn jaýlar: Kime göz aýlamagyň aýratynlyklary ...

Waterurduň suw bilen gurşalanlygy sebäpli, Awstraliýanyň modully prefab jaýyna eýeçilik etmek baradaky uly arzuwynyň çalt ...

Zähmet ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolmak, C modully näme ...

Homagic-iň birnäçe ýyl ozal syn edişi ýaly, köp ýurtlaryň gurluşyk pudagy çynlakaý mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýar: Zähmet ýetmezçiligi ...

Polat poslajakmy?

S: lighteňil polat pos bolarmy?J: Materiallara baglylykda ýeňil polat hem görnüşlere bölünýär, iki görnüşli polat m ...

Coeňil polat, Co erkinligini artdyrmak ...

Täze gurluşyk görnüşi hökmünde, soňky ýyllarda ýeňil polat konstruksiýalar çalt ösdi we köp c ...

Durnukly modul binasyny gurmak

Modully jaýlar daşky gurşawa ýetirýän täsiri azaltmagy maksat edinýän öý eýeleri tarapyndan garşylanýar.Has köp gurşawy göz öňünde tutanyňyzda ...

Modul bilen prefabrikanyň arasyndaky tapawut ...

Jaýyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen modully we prefab jaýlary has meşhur boldy.Modully we prefab jaýlaryň ikisi-de ...

Näme üçin modully jaýlara düşünmeli däl?

Modully ýaşaýyş jaýyna köplenç düşünilmeýär, ýöne birnäçe artykmaçlygy bar.Olar çalt we täsirli we çeýe des hödürleýärler ...

Näme üçin ýeňil guage polat gurluşyny (LGS) ulanyň ...

CSCEC-ni ulanmak bilen LGS gurluşyk usullary gurluşyk wagtynyň gysga bolmagyna, umumy çykdajylaryň peselmegine, has giňden ýaýran, ulaldylan dizaýn çözgüdine ...