habarlar

proList_5

Häzirki wagtda has köp adam integrirlenen jaýlarda, Prefab öýlerinde, Con ...

Häzirki wagtda has köp adam toplumlaýyn jaýlarda, “Prefab” jaýlarynda, konteýner jaýlarynda we polat desgalarynda ýaşamagy saýlaýar.Olarda ýeňil agram, gysga gurluşyk döwri, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak we ýokary reusabilit ...

Abstrakt: Daş ýüň sandwiç paneli täsirli, ýeňil, çydamly, ygtybarly ...

Abstrakt: Daş ýüň sendwiç paneli täsirli, ýeňil, çydamly, ygtybarly ... gurluşyk materialy Daş ýüň sendwiç paneli gaýa ýüňden ýasalan sendwiç paneli.Daş ýüň sandwiç panelleri gaýa ýüň ýadro materiallarynyň özboluşly aýratynlyklaryny doly oýnaýar we otda möhüm täsir edýär ...

Gyssagly modul binalary üçin iň oňat CP kimdigini bilýärsiňizmi?CSCEC innowa ...

Gyssagly modul binalary üçin iň oňat CP kimdigini bilýärsiňizmi?CSCEC täze esasy gurluşyk materiallaryny - beton binanyň ýerine polat nurbat üýşmeleri ulanýar.Modully jaýlaryň düýbüni tutmak üçin ulanylýan ýer üýşmeleri gazuw-agtaryşsyz ýere sürülip bilner ...

Adaty söwda merkezlerinden tapawutlylykda konteýner söwda merkezleri ...

Adaty söwda merkezlerinden tapawutlylykda, konteýner söwda merkezleri markalar üçin çeýe displeý ýerini üpjün eder we diňe arzan kärende tölegini alar.Geografiki ýerleşişi we markanyň ýerleşişi nukdaýnazaryndan, ýaş şahsylaşdyrylan markalaryň ýerleşmegi üçin amatly. Şonuň üçin konteýner işi d ...

Modully bina (“Prefabrated Prefinished Volumetric Constru” diýlip hem atlandyrylýar ...

Modully bina (“Prefabrated Prefinished Volumetric Construction” diýlip hem atlandyrylýar, PPVC diýlip atlandyrylýar) binany birnäçe kosmos modullaryna bölmegi aňladýar.Modullardaky ähli enjamlar, turbageçirijiler, bezeg we berk mebeller tamamlandy, fasad bezegi hem ...