habarlar

proList_5

Betbagtçylyklaryň öňüni almak we azaltmak - owadan jaýlaryň çalt we ýokary hilli gurulmagyna mümkinçilik bermek

Hytaýyň betbagtçylygyň öňüni almak we azaltmak boýunça milli güni.Hytaýda täze binalary senagatlaşdyrmakda öňdebaryjy kärhana hökmünde CSCEC deslapky binalar we modully binalar pudagynda meýilleşdiriş, dizaýn, önümçilik we gurluşyk önümçilik zynjyryndaky artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetirýär :

Çalt, täsirli we ýokary hilli

Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we gözegçilik, betbagtçylyklary azaltmak we kömek bermek

Betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak

Owadan jaý guruň

Tonga wulkany ýarylandan soň ejir çeken ýaşaýjylary göçürmek üçin 200 modully jaýyň eltilmegini tamamlamak üçin 3 gün gerek boldy.

Berilýän modully jaýlar, çylşyrymly howa şertlerinde Tongada howpsuz ulanylmagyny üpjün edip biljek oňat durnuklylyga, ýylylyga garşylyga, çyglylyga we poslama garşylygy bar.Täze modully jaýlaryň çalt gurulmagy halas ediş we betbagtçylyklardan halas etmek üçin gymmatly wagt gazandy.

Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(1)
Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(3)

10 gün gerek boldy, binanyň meýdany 200,000 inedördül metr bolup, 3,163 sany izolýasiýa otagy üpjün edildi.Täze koronar pnewmoniýa bilen tassyklanan keselleriň ýakyn aragatnaşyklaryny izolirlemek üçin ulanylýar we Jilin şäheriniň “sosial arassalamakda” ýeňiş gazanmagynda möhüm rol oýnaýar.

Hytaýyň Guangdong welaýatynda esasy taslama we Guangdong welaýatynda iň ýokary ýygnamak derejesi bolan taslama.Taslamany ýygnamak derejesi 91% -e ýetýär.13700 inedördül metr gurluşyk meýdany bolan AAA prefabrik binadyr.Gurlup gutarylandan soň, Guangdong welaýatynyň birinji derejeli milli gyssagly kömek merkezine we gyssagly kömek merkezine öwrüler.

Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(2)
Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(4)

2-nji zaldaky başpena hassahanasy 4 gün, 8-nji zal, 9-njy zal we Oba hojalygy sergi seýilgähi 80,000 inedördül metr gurluşyk meýdany bolan izolýasiýa üçin 6 gün aldy.Döwlet eýeçiligindäki we merkezi kärhanalaryň oňurgasynyň roluny netijeli ýerine ýetirmek we Çangçun şäherine täze täç pnewmoniýa epidemiýasyna garşy alyp barýan agyr söweşde ýeňiş gazanmak üçin 1500 orunlyk we 1,306 sany izolirlenen gaçybatalga hassahanasy guruldy.

4 gün gerek boldy, umumy abatlaýyş meýdany 12,000 inedördül metr bolup, Şanhaýa sosial taýdan arassalamak maksadynyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrmak üçin 1500-den gowrak düşek berilip bilner.

Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(5)
Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(7)

Gonkongda bejeriş ukybyny hasam ýokarlandyrmak üçin 51 gün gerek boldy.CSCEC lukmançylyk bejergisi, ýaşaýyş jaýy, ofis, dermanhana, şepagat uýasy we ş.m. ýaly dürli funksiýalar üçin jemi 1837 sany modul guty bilen üpjün etdi we Gonkongyň watandaşlary we Gonkong üçin durmuş ugruny gurmak üçin amaly çäreleri ulandy.Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek güýçli päsgelçilikleri döretdi.

Gurluşyk meýdany 5800 inedördül metr bolan 48 sagat gerek we asimptomatiki ýokaşan adamlary synlamak, izolýasiýa etmek we bejermek üçin 406 izolýasiýa düşegi bilen üpjün edip, Şanhaýa epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik söweşinde ýeňiş gazanmagyna kömek edip biler.

Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(6)
Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(8)

48 sagat gerek boldy we gurluşyk meýdany 3960 inedördül metrdi.Şençzhenen antianýanyň epidemiýanyň öňüni almak üçin gyssagly zerurlyklaryny netijeli çözüp, 1000 adama niýetlenen işgärler üçin gyssagly stansiýa gurmak üçin 220 sany modul guty berildi.

7 gün gerek boldy we gurluşyk meýdany 32,000 inedördül metrdi.Ildumşak alamatlary bolan diagnozly näsaglary bejermek üçin ulanyldy.CSCEC, Sian'a "sosial nola" çalt ýetmegine kömek etmek üçin 550-den gowrak modul şkaf bilen üpjün etdi.

Quality-Construction-of--Beautiful-Homes-(9)

Iş wagty: 17-2020-nji mart