Önümler

Inside_banner

Lighteňil ölçegli polat prefab jaýy

Tygşytly polat ýeňil ölçeg gurluşyny ýük we göteriji süňk, ýeňil bina (üçek) panelleri hyzmat ediş gurluşy hökmünde ulanýar, daşky görnüşi bolsa köplenç saýtda birleşdirilen häzirki zaman integral bezeg materiallaryndan ýasalýar.50 ýyldan gowrak ulanyp bilersiňiz, giňden ulanylýan 1-15 gatlakdan köp ýükläp bilersiňizöýde bolmak, villa, senagat we oba hojalygy zawody, täjirçilik sergisi we beýleki sahnalar.