habarlar

proList_5

CSCEC Hytaýyň owadan gurluşygyna hyzmat edýär | Ajaýyp sosial jogapkärçilik meselesi 1

Recentlyakynda, "Hytaý gurluşygynyň ajaýyp sosial jogapkärçiligi tejribe işleriniň" saýlama netijeleri yglan edildi.CSCEC tarapyndan gurlan 13-nji Hytaý (Sýuzhou) halkara bag sergisiniň ýerleşýän ýeri bolan Sýuzhou bagy sergi seýilgähi, "daşky gurşaw jogapkärçiligi" ajaýyp tejribesinde ýeňiji boldy.

Excellent-Social-Responsibility-Case-1-(1)

Xuzhou Garden Expo Park döredijilik seýilgähi

Düşündiriş

Jemgyýetiň ösmegi bilen ekologiýa gurluşyk pudagynyň ösmegi üçin täze talaplary öňe sürdi we ýaşyl we pes uglerodly binalar pudagyň ösüşinde gutulgysyz tendensiýa öwrüldi.CSCEC ýaşyl ösüş düşünjesini işjeň durmuşa geçirýär we Xuzhou Garden Expo Parkda (Myhmanlar üçin hyzmat merkezi, Luliang pawiliony, toplumlaýyn pawilion, mowzuk myhmanhanasy, Dangkou myhmanhanasy, çagalar üçin dostluk merkezi, bagdaky otag - bagdaky bag) 15 binany taslaýar we gurýar. Otag, bambuk tehnologiýa seýilgähinde, tokaý bagynda, häsiýetler öýi, Ruoli, Juju, kärhana pawiliony, halkara pawilion, operasiýa merkezi), ýaşyl, pes uglerodly, ekologiki dikeldiş we beýleki ugurlarda taýýarlanan binalaryň tehniki artykmaçlyklary oýnaýar, adam bilen tebigatyň arasyndaky sazlaşygy görkezýär Symbiosis düşünjesi.

Excellent-Social-Responsibility-Case-1-4

Xuzhou Garden Expo seýilgähiniň girelgesi

Hereket

CSCEC Xuzhou Garden Expo Park ýaşyl dizaýn we gurluşyk düşünjesine eýerýär, öz gurluşyk tehnologiýa artykmaçlyklaryny doly oýnaýar, ýaşyl gurluşygy amala aşyrýar we ekologiki gurşawy dikeldýär.

“Xuzhou Garden Expo” seýilgähi, Sýuzjou şäheriniň Luliang sahna meýdançasynda ýerleşýär.Asyl Guişanyň mekany, ot ýok gaýa.Dag ýerden 90 dereje töweregi.Açylan sary-goňur gaýalar çylşyrymly we çylşyrymly, taşlanan daşlar bolsa 1000 tonna töweregi.Ekologiýa zyýany çynlakaý, hatda geologiki betbagtçylyklaryň gizlin howplary hem bar.

CSCEC, Guişanyň Kuişi Dangkou şäherinde mowzuk myhmanhanasy we Dangkou myhmanhanasy gurup, gaýalary we dagsyz gaýalary ekologiki landşaftlara öwrüp, Dangkoudaky geologiki betbagtçylyklaryň gizlin howplaryny ýok etdi.Dangkou myhmanhanasynyň tomaşa platformasy, gaýa ýörelgesi, ýaşyl üçek, howly we landşaft suw üstü ýaly köp gatly ýerler syýahatçylara tomaşa etmek, daglara çykmak, köprülerden geçmek, dynç almak, gaýdyp barmak ýaly dürli tejribeleri getirýär. bag we suwa syn etmek.Mowzuk myhmanhanasy Dangkou şäherine suw girizýär we myhmanhana, gaýa diwary we suw biri-birine täsir edip, Týançi landşaftyny emele getirýär.1000 tonna golaý galyndy gaýasy, olaryň bir bölegi hytaý görnüşindäki sosna daş bagyny gurmak üçin ulanylýar;beýleki bölegi galyndylary hazyna öwürmek üçin ädim ätmek üçin ulanylýar.Şu günki Dangkou, döwülen diwarlar we gaýalar ajaýyp landşaft suratlaryna öwrüldi, Luliang Syýahatçylyk sahnasynyň tebigy landşaftyny dikeltdi we Sýuzhou şäheriniň keşbini ýokarlandyrdy.

Excellent-Social-Responsibility-Case-1-2

“Xuzhou Garden Expo Park Dangkou” myhmanhanasy

Excellent-Social-Responsibility-Case-1-3

Xuzhou Garden Expo Park operasiýa merkezi

CSCEC taýýar binalaryň tehniki artykmaçlyklaryny doly oýnaýar, täze ulgamlary we täze tehnologiýalary ulanýar we ýaşyl gurluşygy amala aşyrýar.

Mowzuk myhmanhanasynyň esasy binasy polat-beton çarçuwaly gurluş ulgamyny kabul edýär, dik komponentler ýerinde kebşirlemekden boşadylan beton sütünleri ulanýarlar we gorizontal komponentler komponentleriň öz agramyny azaltmak üçin polat gurluş şöhlelerini ulanýarlar.Operasiýa merkezi toplumlaýyn gurluşyk tertibini kabul edýär.Polat çarçuwanyň gurluş ulgamynyň esasy böleginiň polat bölekleri ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa zawodlarda öndürilýär;Bölüm diwarlary materialda ýeňil we ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiligi bolan, gyşda yssy we tomusda salkyn bolýan ALC diwarlaryndan ýasalýar.“Lvliang Pavilion” polat çarçuwaly beton ýadro turba gurluş ulgamyny kabul edýär.Şöhleler, sütünler, çelek arçalary we purlinler polat gurluşlardyr.Gurnama forma we çygly işleri azaldýar we gurluşyk galyndylary ep-esli azalýar.

“Garden Expo Park” binasy suw tygşytlamak, energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin “gubka şäheri” ýaly birnäçe täze tehnologiýany ulanýar.Myhmanlar merkezi, ýagyş ýaganda suwy siňdirip, saklap, saklap we arassalap biler ýaly, gubka şäher meýilnamasyny we dizaýnyny kabul edýär we zerur bolanda ulanmak üçin "boşadylýar".Halkara pawilionyň ýokarsyna suw pürküji enjam oturdyldy we sepilen suw perdesi üçegi sowadýar.Suw çukur we polat kabel arkaly koridora akýar we gaýtadan işlemegi amala aşyryp, ösümlikleri we gülleri suwarmak üçin landşaft howzuna akýar.Dangkou myhmanhanalary we mowzuk myhmanhanalary, myhmanhanalar üçin goşmaça suw çeşmesi hökmünde ulanylýan we ýaşyllaşdyrmak we ýollary suwarmak üçin giňden ulanylýan üçek ýagyş suwlaryny ýygnamak üçin ýagyş suwlaryny dikeltmek ulgamlaryny gurdy.

Abaşlyk

CSCEC deslapky gurluşyk tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryny doly oýnady we 9 aýyň içinde umumy gurluşyk meýdany 300,000 inedördül metr bolan ýaşyl ekologiýa seýilgähini ýokary netijelilik we ýokary hilli tamamlady.15 bina suwuň 20% -ini, materiallaryň 43% -ini we sement harçlaryny 52% tygşytlady, gurluşyk galyndylarynyň zyňyndylaryny 68% azaldy.Adaty gurluşykdan başlap, ýaşyl gurluşyk, gaýalardan we gaýalardan peýza. Suratlaryna çenli, Xuzhou Garden Expo Park 2021-nji ýylda Jiangsu welaýat gurluşyk senagatyny döwrebaplaşdyryş görkeziş taslamasynda ýeňiji bolup, Jiangsu welaýatynda ýaşyl gurluşyk üçin esasy taslama we ýaşyl öwrülişigi we döwrebaplaşdyrmagy üpjün edýän esasy taslama boldy. Sýuzhou şäheriniň


Iş wagty: Awgust-29-2021