habarlar

proList_5

Dünýäde ilkinji!CSCEC-iň “Lighteňil ammar göni çeýe” binasynyň netijeli we durnukly işlemeginiň ilkinji ýyl dönümi

Abstrakt: "Lighteňil ammar göni çeýe" näme?

The-World's-First-(1)

Şençzhenen-Şantou ýörite hyzmatdaşlyk zolagy Zhongjian ýaşyl senagat seýilgähi

"Lightagtylyk", gurluşyk meýdançasynda paýlanan gün fotoelektrik energiýasyny öndürmek ulgamyny gurmak;"saklamak", artykmaç energiýa saklamak we zerur bolanda goýbermek üçin energiýa üpjünçiligi ulgamynda energiýa saklaýjy enjamlary düzmek;"göni" ýönekeý, gözegçilikde saklamak, ýokary netijelilik DC elektrik üpjünçiligi ulgamy;"çeýe" binanyň şäher torundan alnan güýji işjeň sazlamak ukybyna degişlidir.Birnäçe tehnologiýany superpozisiýa we toplumlaýyn ulanmak arkaly binalaryň energiýa tygşytlaýjy we az uglerodly işlemegi amala aşyrylyp bilner.

The-World's-First-(2)

"Lighteňil ammar göni çeýe" ofis binasy

CSCEC-iň dünýädäki ilkinji "optiki ammar, gönüden-göni we çeýe" binasy Şenşan ýörite hyzmatdaşlyk zolagyndaky CSCEC Greenaşyl senagat parkynda, jemi 8 ofis meýdany we 2500 inedördül metr gurluşyk meýdany bar.

The-World's-First-(3)

Tomuň üstünde gün fotoelektrik gurnama

400 inedördül metrden gowrak ofis binasynyň üçeginde köp sanly gün fotoelektrik energiýasy öndürýän enjamlar goýlup, bu binanyň elektrik energiýasynyň üçden birine sarp edip biler.Şol bir wagtyň özünde, energiýa saklaýyş ulgamyna bil baglap, artykmaç güýç hem saklanyp bilner.

The-World's-First-1

Grounderasty awtoulag duralgasy üçin iki taraplaýyn zarýad üýşmesi

Awtoulag duralgasy, Hytaý Gurluşyk Tehnologiýasy tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen iki taraplaýyn zarýad beriş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr, bu diňe bir energiýa saklaýyş ulgamy arkaly täze energiýa ulaglaryna zarýad berip bilmän, awtoulagdan elektrik hem alyp biler.

The-World's-First-2

Çeýe DC geçiriji enjamlar

Officehli ofis meýdany pes woltly DC elektrik paýlaýyş ulgamyny kabul edýär we naprýa; eniýe 48V-den aşakda dolandyrylýar, bu gaty howpsuz;printerler, kondisionerler, çäýnekler, kofe maşynlary we ş.m. Hytaý gurluşyk tehnologiýasy tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ýa-da üýtgedilen çeýe DC elektrik geçiriji enjamlar.Adaty enjamlar bilen deňeşdirilende, energiýa sarp edilişini ep-esli azaldyň we uglerod zyňyndylaryny azaldyň.

Aboveokardaky aýratynlyklardan başga-da, "fotowoltaik ammar, göni we çeýe" binanyň iň üýtgeşik aýratynlygy, çeýe energiýa sarp ediş dolandyryş ulgamynyň binanyň energiýa sarp edilişini öz-özüni kadalaşdyrmak we öz-özüni optimallaşdyrmak üçin ulanylmagydyr. elektrik üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylygy azaltmak üçin täsirli çözgüt.

CSCEC-iň "Lightagtylyk, ammar, göni we ýumşak" taslamasy her ýyl 100 000 kWt elektrik energiýasyny tygşytlaýar, takmynan 33,34 tonna kömür tygşytlaýar we 160,000 inedördül metr agaç ekmäge deň bolan uglerod zyňyndylaryny 47% -den azaldýar.


Iş wagty: 31-2022-nji maý