habarlar

proList_5

CSCEC işiň we önümçiligiň täzeden başlamagyna doly goldaw berýär

CSCEC-ni çuňňur öwrenmek we durmuşa geçirmek

Baş sekretar Si Szinpin epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak boýunça netijeli utgaşdyrmak barada

we ykdysady we sosial ösüş boýunça möhüm çykyşlaryň we möhüm görkezmeleriň ruhy

CGK Merkezi komitetiniň we Döwlet geňeşiniň kararlaryny we meýilnamalaryny doly ýerine ýetiriň

Hytaý Gurluşyk Toparynyň işiň we önümçiligiň täzeden başlamagyny öňe sürmek boýunça ýerleşdiriş talaplaryny üns bilen ýerine ýetiriň

çalt hereket et, işjeň hereket et

Önümçilik we iş çärelerini ösdürmek üçin gözleg we ýaýbaňlandyryş

Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik we howpsuz önümçiligi utgaşdyrmak

Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak we şertnamanyň ýerine ýetiriş maksatlaryna ýetmek üçin goşa ýeňiş gazanmaga çalyşyň

Modul mekdebiSiçuan Daşary ýurt UniwersitetiniňHas beenCtamamlandy weCgoşuldy

Taslama, Çengdu-Çongkiniň ykdysady halkasynyň gurluşygyna we ýerli bilimiň ýokary hilli ösüşine netijeli goldaw bermek üçin esasy taslama.Taslama epidemiýanyň öňüni almak we howpsuzlyk önümçiligine eýerýär, ýapyklary berk dolandyrýarönümçilikýerinde, daşky gurşawy dezinfeksiýa etmegi we işgärleriň nuklein kislotasyny barlamagy güýçlendirýär, epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek üçin kadalaşdyrylan çäreleri durmuşa geçirýär, gatnaşýan ähli taraplary doly herekete getirýär we işleriň ähli görnüşlerini tertipli birleşdirýärtGurluşyk tomusky suw möwsüminde howpsuzdy we esasy gurluşy bary-ýogy 55 günde ýapyldy.

Taslama, 2021-nji ýylda öndürilen binalaryň görkeziş taslamasy bolup, ýygnamak derejesi 70% bolup, milli derejeli A derejeli prefabrik binalara ýetýär.

prefabricated building
Modular School

Şençzhenen bagy Yanhua şäher taslamasy

12 sany ýeke binanyň ýerasty gurluşynyň gurluşygy tamamlandy,Taslama, Baoding şäheriniň deslapky gurluşyk pudagynyň ösüşi üçin möhüm ähmiýete eýe bolan Baoding şäherindäki möhüm taslama.Taslama işgärleriň epidemiýanyň öňüni almak baradaky habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin ýaýlym wideo we ses ýaýlymlaryndan doly peýdalanýar we epidemiýanyň öňüni almak üçin dürli talaplary ýerine ýetirmek üçin tutuş sebitde günde üç gezek sterilizasiýa etmek we naharhanada nahar paýlaşmak ulgamy ýaly çäreleri kabul edýär. .Taslama hepdelik gözleg we aýlyk gözleg ulgamyny berk ornaşdyrýar, saýta girmezden ozal mehaniki enjamlary, paýlaýyş gutularyny we ş.m. barlamagy we kabul etmegi berk gözegçilikde saklaýar, kwalifikasiýa berilmezligi talap edýär we taslamanyň tamamlanmagyny üpjün etmek üçin birnäçe çäreleri görýär. gurluşyk nyşany wagtynda.


Iş wagty: Iýun-30-2022