Önümler

Inside_banner

Wagtlaýyn modul jaýy

Wagtlaýyn modully binalar çalt gurnamagyň, taýýar önümçiligiň we täze wagtlaýyn ýaşaýyş jaýlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gaýtalanyp ulanmagyň aýratynlyklaryna eýedir we ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa.Poluň tamamlanmagy, ýylylyk izolýasiýasy, suw we elektrik, ýangynyň öňüni almak, ses izolýasiýasy, energiýa tygşytlamak we içerki bezegi öz içine alýan täze gurluşyk ulgamy.Getirilmezden ozal doly taýýarlanyldy we 2 sagadyň içinde gurup bolýar.10-20 ýyllap ulanylyp bilner we 1-3 gat bolup biler.Ofis binalarynda, kwartiralarda, myhmanhanalarda, lagerlerde, gyssagly kömek, hassahanalarda, ýangyn stansiýalarynda we gurluşyk meýdançalarynda giňden ulanylýar.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen önümler esasan ulanylýar: maşgala betbagtçylyklaryndan halas etmek, gyssagly ewakuasiýa we tebigy betbagtçylyklardan soň ilatyň köpçülikleýin ýaşaýyş şertleri.Olarda çalt eltip bermek, çalt öndürmek we gaýtadan ulanmak derejesi bar.Wagtlaýyn binada dürli modullar we esbaplar, kir ýuwulýan ýer, internet, hemra teleýaýlymy, kino, sport zaly, okuw esbaplary, stollar we oturgyçlar bar.Birnäçe modulyň bölünmegi dürli işleýän binalary emele getirýär.

Biziň kompaniýamyz standartlaşdyrylan modul önümlerini we ýöriteleşdirilen modul önümlerini hödürleýär, Standartlaşdyrylan önümler aksiýa modullaryny ulanýarlar we täze binada birleşýärler.Customöriteleşdirilen önümler, dürli görnüşli fasad, kafe, hajathana, hyzmat ediş stansiýasy, gözleg postlary we ş.m. ýaly dürli görnüşli önümler ýaly müşderileriň isleglerine görä ýöriteleşdirilen önümler. Müşderiniň dürli ýurtlaryna görä, kompaniýamyz tarapyndan hödürlenýän önümler ýerli gurluşyklara laýyk gelýär. talaplary.