Blog

proList_5

Näme üçin “Prefab” modully jaýy çalt gurnamaly däl?

“Prefab” modully jaýlar täze jaýy çalt gurmagyň ajaýyp usulydyr, ýöne olaryň käbir kemçilikleri bolup biler.Eger gaty býudjetli bolsaňyz, ýaşyl jaý gurmak isleseňiz ýa-da wagtyňyzy tygşytlamak isleseňiz, modully jaýlar size laýyk bolup biler.Şeýle-de bolsa, satyn almazdan ozal bilmeli käbir umumy meseleler bar.

“Prefab” modully jaýlar näme üçin ajaýyp saýlaw

Täze jaý gözleýärsiňizmi ýa-da çalt we aňsat täzelenýärsiňizmi, prefab modully jaýlar ajaýyp saýlaw bolup biler.Taýakdan ýasalan jaý bilen deňeşdirilende, gurmak aňsat, elýeterli we çalt.Modully bolany üçin, olary bir ýerden başga ýere geçirmek barada alada etmeli däl.

Konteýner öýüniň günäleri we olardan nädip saklanmaly

Konteýner jaýyny satyn almazdan ozal näme gözlemelidigiňizi bilmelisiňiz.Suratlar gaty peýdaly bolsa-da, konteýneriň şahsyýetini görmeli.Suratlar hemişe bolşy ýaly düşnükli däl we käbir kölegeli dilerler alada döredýän ýerleri kesip bilerler.Ulanylan konteýner satyn alýan bolsaňyz, burçlary we bogunlary goşmak bilen ähli gurluşy görüň.Konteýneriň aşagynda we ýokarsynda-da görüp bilmeli.

Konteýner jaýlarynyň aňyrsynda gyzykly psihologiýa

Ippingük daşaýan konteýner jaýy, gurluş goldawy üçin gaplanan gaplary ulanýan özboluşly jaý görnüşidir.Bu döredilip bilinjek dizaýn görnüşini çäklendirýär.Emma ýük daşaýan konteýner jaýlarynyň köpüsi üçek pollary we basseýnler ýaly dürli aýratynlyklary bilen kaşaň häsiýetlere öwrüldi.Bu jaýlar gaty gymmat bolsa-da, birnäçe ýeňillikleri hödürleýär.

Konteýner öýi hünärmenleriniň pikiriçe geljegi

Aörite jaý gurlanda pul tygşytlamak isleýän adamlar üçin konteýner öýi ajaýyp wariantdyr.Los Anjelesdäki adaty jaýdan ortaça bahasy 50% -den 70% az.Çykdajylar sahypanyň işiniň bahasyny öz içine almaýar.Konteýner jaýy ýaşyl we elýeterli gurluşyk görnüşi bolup, köp ştatda olara rugsat berilýär.

2022-nji ýylyň iň oňat göçürilýän konteýner öý kitaplary

Göçürilýän konteýner jaýyny nädip gurmalydygyny öwrenmek isleseňiz, aşakdaky kitaplardan birini satyn almagy göz öňünde tutuň.Bularyň arasynda öz ýük daşaýan konteýner öýüňizi gurmak, Uorren Tetçeriň göçürilýän konteýner öý gurluşyk kitaby we alternatiw ýaşaýyş ýerleriniň IQ konteýner öýleri bar.Bu kitaplar hem elýeterlidir we arzan bahadan göçürilýän konteýner jaýyny nädip gurmalydygyny öwrenmäge kömek eder.

“Prefab” modully konteýner öýi düşündirildi

“Prefab” modully “Comatier Home” satyn almak isleýän bolsaňyz, gerekli ýere geldiňiz.Bu makalada, taýýar jaýlary satyn almak üçin çykdajylar we jedeller barada durup geçeris we satyn alyş prosesi barada umumy maglumat bereris.Gurluşyk üçin köp wagt sarp etmeseňiz, prefab jaýyny satyn almak siziň üçin mümkin bolup biler.

“Prefab” modully jaý çalt gurnamalaryny nädip başlamaly

Prefab modully jaý gurmak isleseňiz, çalt gurnamalary ulanyp wagt we pul tygşytlap bilersiňiz.Bu çalt gurluşyklar bilen birnäçe günüň ýa-da hepdäniň içinde jaýyňyzy gurup bilersiňiz.Şeýle hem, zerur bolsa öýüňizi sazlap we täze jaýyňyzy sebitleşdirmek üçin rugsat alyp bilersiňiz.

“Prefab” modully jaýy ýaşyl we pes ugleroddan nädip ýasamaly

Prefab modully jaýy has tygşytly etmegiň köp usuly bar.Muny gün panellerini oturtmak ýa-da köne lampalary çalyşmak arkaly edip bilersiňiz.Öýüňizi has netijeli etmek üçin energiýa tygşytlaýjy enjamlary gurup we HVAC ulgamyny kämilleşdirip bilersiňiz.Şeýle hem prefab modully jaýyňyzy täzeden düzmek arkaly has energiýa öndürip bilersiňiz.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4