habarlar

proList_5

2022 Hytaýda gyşky olimpiýa oýunlary - Tehnologiýa duýgusy bilen “Modully türgenleriň eşik otagy”

2022-nji ýyldaky Pekin gyşky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky çäresi, buz hokkeýinde erkekleriň altyn medal oýny Milli stadionda geçirildi we gyşky Olimpiýa oýunlarynyň hemmesine ajaýyp netije berdi.“China Construction” tarapyndan gurlan buz hokkeý eşikleriniň otaglary, buz ýasaýyş otaglary we pyçak ýitiriji otaglar Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynda 30 hokkeý ýaryşyna hyzmat etdi.Ondan soňky gyş paralimpiýa oýunlarynda.Bu buz hokkeý eşik otagy möhüm rol oýnamagyny dowam etdirer.

olympics-(1)

CSCEC "ýaşyl, paýlaşylan, açyk we arassa" Olimpiýa oýunlary düşünjesini durmuşa geçirdi we Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň hokkeý eşik otagyny taslady we gurdy.Täze modully gurluşyk usulyny kabul etdi we gurluşygy tamamlamak üçin 12 adama 15 gün gerek boldy. Sevenedi akylly ulgam bilen enjamlaşdyrylan eşik otagy "gara tehnologiýany" öz içine alýar.Greenaşyl, dowamly we gaýtadan işlenen gurluşyk materiallaryny kabul edýär.Şkaf otagy gaýtadan işlenip bilner we türgenleriň beýikligini, oturýan ýerini, egrisini we galanlaryny göz öňünde tutup dizaýn has içgin.

olympics-1

eşik otagy

Buz hokkeý oýunçysynyň eşik otagy, Bäsleşik zaly bilen türgenleşik zalynyň arasynda gurlan, meýdany 2819 inedördül metr bolup, 14 sany eşik otagyndan ybarat.2 sany köpçülikleýin buz ýasaýan otag we 1 sany köpçülikleýin pyçak üweýän otag.Türgenleriň galan funksiýasyny, asyl ýer gurşawyny, Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň we Gyşky Paralimpiýa oýunlarynyň öwrülmegini we ýaryşdan soňky ulanylyşyny göz öňünde tutup, CSCEC häzirki we iň täsirli we täsirli modully gurluşyk usuly we prefabrik içerki ulgam, 8 funksional modullar "gurluşyk bloklary" ýaly çalt gurulýar.Taslama meýdançasyndaky eşik otagyndaky 17 otag, 12 adam bary-ýogy 15 günde guruldy Gurluşygyň tamamlanmagy Gurluşyk tizligi adaty gurluşyk usulyndan 60% çalt.

Tozanly, bulaşyk we şowhunly adaty gurluşyk meýdançasy bilen deňeşdirilende, desganyň gurluşygy has ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa.Şkaf otagy üçin garaşsyz ýer emele getirilende, asyl eşikdäki pol, diwarlar, enjamlar we desgalar bu eşik otagynyň gurnama tizligini saklamak üçin ulaldyldy.95% -den gowrak.

olympics-(2)

Pyçak üweýiş otagy, geýim otagy

olympics-(3)

Şkaf otagynyň içki bölegi

Hokkeý oýunçylary, adatça, uzyn boýly we gorag enjamlaryny geýenden soň dynç almak üçin has köp ýer gerek.CSCEC Halkara buz hokkeý federasiýasynyň hünärmenlerini gyşky olimpiýa we paralimpiýa türgenleri üçin ýörite taýýarlamaga çagyrdy we öňki eşik otagynyň dizaýnyny kämilleşdirdi, her bir eşik otagynyň meýdany 173 inedördül metre ýeter we türgenler üçin ýeterlik ýer bolar dynç al.

Halkara hokkeý federasiýasynyň hünärmenlerini gyşky olimpiýa we gyş paralimpiýa sportçylary üçin taýýarlaň (sagda)

olympics-(4)
olympics-(5)

Şkaf otagynyň içki bölegi

Techokary tehnologiýa Diňe aýratyn enjamlary tapmak üçin "ýüzüňizi süpüriň"

olympics-(6)

Lounge

Türgenler eşik otagyna girenlerinde derrew “ýüzlerini süpürmek” arkaly öz aýratyn enjamlaryny tapyp bilerler.Bu, akylly material bulut platformasyny ulanyp, robot şkaf otagynyň birligi.Toplumlaýyn sim ulgamy, kabel teleýaýlym ulgamy, giriş gözegçiligi, kompýuter tor ulgamy maglumatlary saklaýyş ulgamy, ýaýlym ses we wideo ulgamy, akylly duýduryş ulgamy, ýedi sany akylly ulgam, şeýle hem Hytaý gurluşyk tehnologiýasynyň gözleg we ösüş netijelerini ulanýar. howa berkligi önümini gurmak - Hytaý gurluşyk ýaşyl filmi 1 sagatdan gowrak ýangyna çydap bilýär

Ses izolýasiýa koeffisiýenti 45 desibele ýetip biler.

olympics-(7)

Pekin gyşky Olimpiýa oýunlarynyň hokkeý eşik otagy

Şeýle hem, CSCEC gyşky Olimpiýa oýunlaryndan we gyşky paralimpiýa oýunlaryndan soň eşik eşikleriniň ýaşaýyş sikliniň doly ulanylyşyna doly seredýär.Geljekde şkaf otagynyň degişli desgalary iş köşgi, sergi meýdançasy we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner. Olimpiýa mirasynyň gaýtadan ulanylmagyny we täze gymmatlyk döretmek üçin ýerinde gaýtadan işlenip bilner.

olympics-9

Trener otagy


Iş wagty: Awgust-26-2019