Biz hakda

proList_5

China Construction Integrated Building Co., Ltd.

Siziň bilen çyn ýürekden hyzmatdaşlygy ýola goýanymyz üçin begeneris.

Hasaba alnan maýasy 300 million ýuana we 8 önümçilik bazasyna eýe bolan 2009-njy ýylda döredilen täze ýokary tehnologiýa kompaniýasy we dünýäde iň gowy 500 kompaniýanyň biridir.CSCEC prefab jaý üpjünçiligine ünsi jemleýär we R&D, dizaýn, önümçilik, in engineeringenerçilik gurluşygy, logistika, transport we hyzmatlar ýaly ähli önümçilik zynjyryny öz içine alýar.

Bilim, lukmançylyk kömegi, myhmanhanalar, ýaşaýyş jaýlary, medeni syýahatçylyk, ýaşaýyş jaýlary, in engineeringenerçilik lagerleri, şäher jemgyýetçilik desgalary, milli goranmak we harby güýçler, gyssagly halas ediş, sport çäreleri, kiçi şäher ösüşi we gurluşyk, akylly şäherler we beýleki ssenariýalarda giňden ulanylýan “Prefab” gurluşyk önümi.

Önümçilik bazasy ýurduň dört esasy strategiki sebitini öz içine alýar: Hytaýyň günortasy, Gonkong we Makao / Demirgazyk Hytaý, Gündogar Hytaý, Günbatar Hytaý.Şol bir wagtyň özünde Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Awstraliýa we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly daşary ýurt bazary we “Guşak we ýol başlangyjy” halkara hyzmatdaşlygyna gatnaşýar.Greenaşyl daşky gurşawy goramak we durnukly ösüş düşünjesine eýerip, müşderilere çalt, hünärli we täsirli bir bitewi çözgütleri üpjün etmek üçin önümleri, tehnologiýalary we hyzmatlary eksporta höweslendiriň.

about_icon

BIZ BARADA

Hytaý gurluşygy

Yearsyllar-eksport tejribesi
50000 inedördül metr iş ýerimiz bar
Häzirki wagtda 400-den gowrak tehnologiýa işgäri bar
hili
Halkara hil standarty bilen
about_0

Hyzmatymyz
Döredijilik gözleglerini, ajaýyp amallary dolandyrmak, adam resurslaryny ösdürmek we ş.m.Kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak, iň oňat senagat markasyna ýetmek we iň gymmatly pudak hyzmatlaryny bermek üçin birinji derejeli tehnologiýa, birinji derejeli tehnologiýa we birinji derejeli önümler bilen.

1152517337aaf5448-0

Gözleg we gözleg

943265421ef58ccb-8

Polat gurluşy

115143393da975ff2-8

Prefab önümleri

115218493fb68fb2e-4

Bezeg

115316324fab4c16b-f

Gurnama

115336987d1b771f5-4

Gaýtadan işlemek

Akylly önümçilik

about-img03

Doly awtoulag enjamlary

 

Şöhle profiliniň awtomatiki rolik enjamlary, burç sütünini kebşirlemek roboty, burç sütüniniň awtomatiki egirme enjamlary, ýokarky we aşaky çarçuwaly robot kebşirlemek, awtomatiki elektrostatik pürkmek we awtomatiki lazer kesmek ýaly ösen tehnologiýalar bar.

Greenaşyl prefab önümçiligi

 

Öňdebaryjy we ulanylýan tehnologiýany, ussatlygy we enjamlary ulanyp, binanyň dürli bölekleri gurluşykdan ozal dürli hünär zawodlary tarapyndan öňünden öndürilýär we gurnama üçin gurluşyk meýdançasyna iberilýär.

about-img02
about-img02

Ösen sanly önümçilik

 

Zawodda gaýtalanýan partiýa önümçiligi gurluşygyň tizligini ýokarlandyrmaga, gurluşyk möhletini gysgaltmaga, modul önümçiliginiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmaga, gurluşyk meýdançasyny ýönekeýleşdirmäge we medeniyetli gurluşyga kömek edýär.

Tehnologiki innowasiýa

Üstünlige baha bermek

3 ylmy we tehnologiki üstünlik we 1 tehnologiýa halkara ösen derejä ýetdi.

Oýlap tapyş patenti

90 ygtyýarly patent, 4 oýlap tapyş patenti, 83 ukyplylyk modeli patenti, 3 daşky patent.

Synag kesgitlemesi

Ses izolýasiýasy we standart birlikleriň ýylylyk izolýasiýasy ýaly modully umumy synaglar.

Şahadatnamanyň görkezilmegi

  • honor-1
  • honor-2
  • honor-3
  • honor-4
  • honor-5
  • honor-6
  • honor-7
  • honor-8
  • honor-9

Önümçilik bazasynyň iş paýlanyşy

“China Construction” -yň Pekinde, Týanjininde, “Siong”, Zhengzhouou, Şençzhenen, Fuzhou, Çengdu, Si we beýleki ýerlerde şahamçalary ýa-da ofisleri bar.

Şol bir wagtyň özünde Demirgazyk Amerikany, Günorta Amerikany we Awstraliýany güýçlendiriň.Bir guşak, bir ýol Europeewropa we Günorta-Gündogar Aziýa.

about-img enter-(2)

GÖRNÜŞ Wideo

Giňelmegimiziň gysgaça taryhy

Senagat çuňňur ekmek

Bölüm müşderileri, Terminalyň hilini ýokarlandyrmak

Tehniki hyzmatlary köpeltmek hyzmatyň ýöriteleşmegine kömek edýär

Senagatyň giňelmegine we işewürligiň täzelenmegine ýardam bermek

Döwrebaplaşdyrmak

Üýtgemegi çuňlaşdyryň

Zehinleri taýýarlamak we hasaba almak

Strategiki belentlige professional müşderi hyzmatyny höweslendiriň

Üýtgetme

Esasy işe ýapyşyň

Hyzmatlara üns beriň

Polata çümmek

Üýtgeşmäni gözläň

Giňeltmek

Baş ofisi Şanhaýda

Sebitden sebitara

Polat söwda prosesi-paýlaýyş ulgamymyzy dörediň

Umygnamak

Demirgazyk-günbatar Hytaý bazaryny giňeltmek

Polat degirmenleriniň wekili bolmak

Bäsleşigiň arasynda arakesme beriň

HOMAGIC

HOMAGIC üstünlikli döredildi

Ösümlik şahasy

CSCEC Hytaýda has köp önümçilik bazasyny giňeldýär

Tehnologiýa dörediň

Gaýtadan ulanylýan polat materiallary bilen jaý gurmak üçin tehnologiýa dörediň

Awtoulag pudagynda ulanylýan polat galyndylaryny, gaýtadan ulanylýan polat materiallaryny ýygnaň.

Synag we synag

Modully jaýlar bilen dizaýn we synag synaglaryny geçirip başladyňyz.

Döredilen institut

Köp aspirantlar we lukmanlar bilen Modul dizaýn institutyny guruň.

Oýlap tapyş ideýasy

Gözleg we akyl önümçiliginiň usuly.“Greenaşyl gurluşyk” we “Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak” düşünjesini oýlap tapdy.

Açyş

Modully we prefabrik ýaşaýyş jaý gurluşygy döredildi.

Kärhananyň içerki ekrany

enterprise-(9)
enterprise-(2)
enterprise-(1)
enterprise-(13)
enterprise-(15)