Haryt

Inside_banner

Steeleňil polatdan ýasalan jaý villa

Haryt maglumatlary

HOMAGIC 2022 Täze dizaýn Lighteňil polatdan ýasalan jaý, villa ýeňil polat prefab jaýy.Öndürilen polat çarçuwalar, öndürilen jaý gurmak üçin köplenç ulanylýan gurluşdyr.Polat çarçuwalar çydamly we zawodlarda öndürmek aňsat, şeýlelik bilen olary modully jaýlar we transport üçin amatly edýär.

Önümçilikden ýasalan polat çarçuwaly jaýlar çalt ösýär we has meşhur bolýar we howpsuz we täsirli jaý isleýän öý gurluşykçylary üçin möhüm orny eýeleýär.Prefab polat çarçuwaly jaý gurmak, islän dizaýnyňyza laýyklaşdyrylan toplum sargyt edende has aňsat.

Polat çarçuwanyň bölekleri ygtybarly çarçuwany üpjün edýän berk çydamlylyga laýyk gelýär.Toplumda elektrik togy üçin öňünden simli izolýasiýa panelleri bolup biler.Öýüňizi saýlan sahypaňyzda gurmak üçin zerur çarçuwaly materiallary we panelleri alarsyňyz.

Hususy önüm prosesi

Light steel structure house villa

Professional dizaýn ukyby

Biziň kompaniýamyz "kärhana buludy" esasynda BIM hyzmatdaşlyk platformasyny ösdürýär we dizaýn platformada "ähli işgärler, ähli hünärler we ähli amal" bilen tamamlanýar.Gurluşyk prosesi, garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan "ýasalan akylly gurluşyk platformamyzda" amala aşyrylýar.Platforma, gurluşyk bilen baglanyşykly ähli taraplaryň bilelikde gatnaşmagyny we bilelikdäki dolandyryşyny amala aşyryp biler.Integrirlenen binalaryň “akylly taslama dolandyryş platformasy” talaplaryny doly kanagatlandyryň."Box House Design Generation Toolset Software" -iň ösüşini tamamlady we üç sany programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny aldy.Programma üpjünçiligi funksiýalary hemmetaraplaýyn we "4 + 1" esasy funksiýalary we 15 sany ýörite funksiýany öz içine alýan ýokary iş netijeliligine eýe.Programma üpjünçiligi programmasy arkaly dizaýn, önümçilik, sargyt sökmek we logistika baglanyşyklarynda bilelikde işlemekdäki kynçylyklar çözüldi we guty görnüşli ýaşaýyş jaý taslamasynyň durmuşa geçirişiň umumy netijeliligi we pudagara hyzmatdaşlygy netijeliligi ýokarlandy.

Material maglumatlar binýady BIM modeli arkaly döredilýär, toplumlaýyn dolandyryş platformasy bilen bilelikde material satyn alyş meýilnamasy gurluşyk işine we taslama meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine görä düzülýär we gurluşygyň her tapgyrynda material sarp ediş görnüşleri çalt we çalt takyk çykaryldy we BIM modeliniň esasy maglumat goldawy material satyn alyş we dolandyryş hökmünde ulanylýar.Dolandyryş esaslary.Işgärleri material satyn almak, dolandyrmak we hakyky at bilen dolandyrmak Hytaý Gurluşyk Bulut Gurluşygy onlaýn söwda we merkezleşdirilen satyn alyş platformasy arkaly amala aşyrylýar.

Light steel structure house villa

Önümçilik kuwwaty

Light Gauge Steel Prefab House
Light Gauge Steel Prefab House
Light Gauge Steel Prefab House
Light Gauge Steel Prefab House
图片23

 

 Lighteňil polatdan ýasalan önümler öňünden taýýarlanylýar, önümçilik siklini çaltlaşdyrýar, taslamalary has çalt ýerine ýetirmäge we jaý gurluşygyny tamamlamaga kömek edýär.

Light Gauge Steel Prefab House
Light Gauge Steel Prefab House

Gurluşykdan ozal hünärmen zawodlar tarapyndan binanyň dürli böleklerini öňünden öndürmek, soňra bolsa gurnamak üçin gurluşyk meýdançasyna eltmek üçin ösen we ulanylýan tehnologiýalary, ussatlygy we enjamlary ulanmagyň bir görnüşi.Zawodda gaýtalanýan köpçülikleýin önümçilik gurluşygyň ösüşini çaltlaşdyrmaga, gurluşyk möhletini gysgaltmaga, komponentleriň önümçiliginiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmaga, gurluşyk meýdançasyny ýönekeýleşdirmäge we medeniyetli gurluşyga kömek edýär.

Wideo-zawod gezelenji

Kompaniýamyzyň Hytaýda sekiz önümçilik bazasy bar we çalt önümçilik, çalt eltip bermek we ýakyn ýerlerde eltip boljak önümçilik zawodlary tutuş ýurt boýunça.Önümçilik enjamlary gaty akylly we önümimiziň netijeliligini we hilini üpjün etmek üçin kompaniýamyz doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalaryny kabul edýär.

Steeleňil polatdan ýasalan önümiň aýratynlyklary:

1. lighteňil polat ýaşaýyş jaýlarynyň seýsmiki garşylygy: Polat gurluş binasynyň ýeňil agramy sebäpli, metal material häsiýetleri we gyrkylan diwar gurluşy dogabitdi ýeňil polat gurluş ulgamynyň seýsmiki öndürijiligini kesgitleýär.Seýsmiki işjeňlik sebäpli ýokary we aşak hereket edýär, şonuň üçin berkidiji bölek bilen hatda ýeňil polat gurluşy bilen hem ýer titremesiniň titremegi we diwaryň ýa-da poluň ýykylmagy sebäpli şahsy howpsuzlyga howp salmaýar.Earthquakeer titremesiniň intensiwligi 9 bolanda, ýykylmazlyk talaplaryny kanagatlandyryp biler.

2. lighteňil ölçegli polatdan ýaşaýyş izolýasiýasy: Diwaryň ses izolýasiýasy≥45db;Dünýä howasynyň talaplaryna laýyklykda poluň täsir ses basyşy ≤70db ýylylyk izolýasiýasy, daşarky diwarlar, üçek izolýasiýa gatlagynyň galyňlygy esassyz üýtgedilip bilner.
3. Windeliň garşylygy Windel ýükleri 12 taýfuna (1.5KN / m2) ýetip biler.
4. lighteňil polat ýaşaýyş gurşawyny goramak: Eko gaýtadan ulanylýan polat, agaç we plastmassa 100% gaýtadan ulanylyp bilner.
5. lighteňil polat ýaşaýyş howpsuzlygy: hemişelik binalar we reňkli Polat örtükli jaý, işjeňlik öýi düýpgöter tapawut.Serviceaşaýyş jaý hyzmatynyň möhleti 50 ýyllap standartyň talaplaryna ýetdi.

Gurnama we önümçilik-Özüňiziň taýýarlan jaýyňyzy gurmagyň görnüşleri

Frameaşaýyş çarçuwasy:

Gat şöhlesi , Esasy çarçuwa umn Sütün of üçek şöhlesi

Prefabricated steel frames
Prefabricated steel frames
Prefabricated steel frames
Prefabricated steel frames
下载 (7)
Stone Painting
下载 (6)
下载 (5)

Daşky diwar Ekrany:

PVC tagtasy, metal bezeg tagtasy, sement süýüm tagtasy , Daş boýag

 

Daşarky diwar ulgamynyň gurluşy
Lighteňil polat jaýyň daşky diwar ulgamy: lighteňil polat jaýyň daşky diwary esasan diwar çarçuwasynyň sütüninden, diwaryň ýokarky şöhlesinden, diwar şöhlesiniň aşagy, diwar diregi, diwar paneli we birleşdiriji bolup durýar. bölek.Lighteňil polat villa generaly, diwar gurluşy, C şekilli polat üçin diwar sütünleri, ýüküň derejesine görä diwaryň galyňlygy, adatça 0.84 ~ 2mm, diwar we sütün aralygy 400 ~ 600 mm, bu ýagtylygyň diwar ýerleşişi ýaly geçer. polat villa, dik ýüküň netijeli miras almagy we ygtybarly geçirilmegi, tertibi amatly.

Wideo-önümiň ekrany

Standartlaşdyrylan önümler

2021-nji ýylyň iň yssy önümleri :

Light Gauge Steel Prefab House
Light Gauge Steel Prefab House

2020-nji ýylyň iň köp satylan önümleri:

Light Gauge Steel Prefab House
Light Gauge Steel Prefab House

Gaplamak we eltip bermek

Accessorieshli esbaplar konteýnerlere iberiler we esasy çarçuwasy deňiz arkaly iberiler.Eltip bermek maglumatlary yzygiderli önüm maglumatlary, müşderileriň sargytlary bilen talap edilýän synag maglumatlary we ş.m. öz içine alýar. Jikme-jiklikler üçin müşderi hyzmatynyň işgärlerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

packing-1

honot

Şahadatnama

packing-2
packing-3

Has giňişleýin bilmek üçin gözleg iberiň ...........