Haryt

Inside_banner

HOMAGIC 2022 Ykdysady 1000 inedördül metr ammar binasy polat gurluşyk prefab ammar material çykdajylaryny dizaýn edýär

Polat gurluş ammarlary esasan gurluşyk desgalarynyň esasy görnüşlerinden biri bolan polatdan ýasalýar.Polat ýokary güýç, ýeňil agram, oňat berklik we güýçli deformasiýa kuwwaty bilen häsiýetlendirilýär, şonuň üçin uzak aralyk, ultra beýik we aşa agyr binalary gurmak üçin has amatlydyr;Material gowy plastiklige we berklige eýe, uly deformasiýa bolup biler we dinamiki ýük göterip biler;Gysga gurluşyk döwri;Industrialokary senagatlaşma derejesine eýe we ýokary mehanizasiýa bilen professional önümçiligi amala aşyryp biler.

Haryt maglumatlary

Parametr

Tehniki spes

Marka:Homaic

Esasy material:Polat Q235 Q345

Hyzmat möhleti:Takmynan 100 ýyl

Dam:Leeke we goşa we dört eňňit ...

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Jemleýji:Düzülip bilner

Ulanylyşy:Ussahana, ammar, sergi zaly ...

Üstünlikleri

130

130-dan gowrak ýurda önüm eksport edildi.

90

90 hünärmen inersener we 1000 hünärli işçi

100

100 töweregi tejribeli gurluşyk inersenerleri.

250,000

250,000 inedördül metrden gowrak öndürip bilýär.

200,000

, 000ylda 200,000 tonnadan gowrak polat gurluş materiallary.

Dizaýn mysaly 1

1Steel-Frame-Warehouse
2Prefab-Warehouse

3D Illustration

3Prefab-Steel-Structure-Buidling

Material beýany

4Prefabricated-warehouse

Spesifikasiýa

Esasy polat çarçuwasy

H bölümi polat şöhle we sütünler, boýalan ýa-da galvanizlenen, galvanizli C bölüm ýa-da polat turba

Ikinji çarçuwa

galvanizli C purlin, polat ýaý, galstuk, dyz dyrnagy, gyrasy örtük we ş.m.

Üçek paneli

EPS sendwiç paneli, aýna süýümli sendwiç paneli, gaýa ýüň sandwiç paneli we PU sendwiç paneli ýa-da polat list

Diwar paneli

Sandwiç paneli ýa-da gasynlanan polat list

Galstuk

Tegelek polat turbasy

Dynç

Tegelek çyzyk

Dyz dyz

Burç polat

Dam örtügi

Reňk polat list

Suratlar we sitata:

(1) Custöriteleşdirilen dizaýn makullanýar.

(2) Takyk sitata we çyzgylar bermek üçin uzynlygy, ini, beýikligi we ýerli howa barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Size derrew sitata bereris.

Wideo

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýy emele getirýär.

packing-1
packing