Blog

proList_5

Konteýner öýüni nädip saklamaly: 4 maslahat, konteýner öýüňiziň uzak dowam etmegine kömek ediň

Umuman aýdanyňda, konteýner jaýyň ömri materiallara baglylykda 10-50 ýyl.Şeýle-de bolsa, ulanylyş döwründe hyzmat möhletini uzaldyp bilýän tehniki hyzmatyna üns bermelidiris.

Polat poslajakmy?

Q: Polat poslajakmy?

Q: Lighteňil polat gyşda ýyly, tomusda salkynmy?

 

Has giňişleýin bilmek üçin şu ýere basyň

Gurluşyk azatlygyny ýokarlandyrýan ýeňil polat

Täze gurluşyk görnüşi hökmünde, soňky ýyllarda ýeňil polat konstruksiýalar çalt ösdi we köp gurluşyk meýdanlarynda giňden ulanyldy.Adaty gurluşyk gurluşlary bilen deňeşdirilende, ýeňil polat desgalar binalaryň “erkinlik derejesini” ýokarlandyryp biler.

Näme üçin Gurluşyk Taslamaňyzda ýeňil guage polat gurluşyny (LGS) ulanyň?

Gurluşykda, has çalt gurluşykda, has giň ulanylyşda, maýa goýumlaryndan has köp girdeji gazanmakda, daşky gurşawy goramakda LGS-ni (ýeňil polat gurluşy) näme üçin ulanyň, has giňişleýin maglumat, CSCES toplumlaýyn gurluşyk.