Haryt

Inside_banner

ABŞ-nyň polat modul gurluşyk myhmanhanalarynda ýokary derejeli modully myhmanhana binasynyň gurluşyk binasy

Myhmanhana pudagynda, ýokary hilli gurluşygyň möhümdigini bilýärsiňiz.Müşderileriňiz üçin iň oňat myhmanhana ýa-da motel otaglaryny hödürlemek isleýärsiňiz, ýöne göz öňünde tutmaly býudjetiňiz we wagt çäklendirmeleriňiz bar.Orta bahadan wagtynda gurlan ýokary hilli myhmanhana gerek bolsa, modul saýlaň. Modully myhmanhana otaglarynyň stili çäksiz, islendik otag dizaýnyny we halaýan zadyňyzy düzüp bilersiňiz.Modully myhmanhanalar bilen birmeňzeş çeýelige eýe bolýarsyňyz. Bir modulda adatça iki otag, her otagda hammam, mebel, otaglaryň arasyndaky koridor bar.Has möhüm otaglary isleseňiz, käbir modully myhmanhana gurluşyk kompaniýalary bir otagly modullary hödürleýärler.Myhmanlaryňyz üçin has uly otaglar üçin goşmaça ýerden peýdalanyp bilersiňiz.Geljekki myhmanlar üçin dürli otaglary hödürlemek üçin hatda bu otaglaryň kombinasiýasyny sargyt edip bilersiňiz.otaglaryň özleri hatda modully myhmanhananyň otag dizaýnyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän doly enjamlaşdyrylan hem bolup biler.Şeýle hem, wagtyňyzy tygşytlaýar we belent myhmanhanalar bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmaga kömek edýär.Myhli uly mebeller eýýäm içerde bolar, myhmanlary ýerleşdirmäge garaşar.

Haryt maglumatlary

Parametr

Tehniki spes

Nyşan

Polat modul myhmanhanalar üçin ajaýyp wariantdyr.Täsirli beýiklige, özleşdirmäge we çydamlylyga mümkinçilik berýär.Polat modully myhmanhanaňyz materialyň berkligi sebäpli geljege gaty uzak dowam eder.Modully myhmanhana öndürijileri gaýtadan işlenen polatdan peýdalananda, ekologiýa taýdan arassa binanyň başga bir peýdasyny goşýarlar.

Polat modully myhmanhanalar bilen gitmek üçin has beýik gurluşyk gerek däl.Az gatly binalar täsirli materialdan hem peýdalanyp biler, ýöne pes gatly binany isleseňiz, başga ýollaram bar.

Polat modully myhmanhanalar myhmanhana ýasamak üçin biri-biriniň üstünde goýlan ýük daşaýan konteýnerleri üýtgedilen konteýner myhmanhanalaryny ugratmagyň täze tendensiýasyny hem öz içine alýar.

Çalt gurluşyk

Taslamanyň umumy wagtyny 60% -den azaldyp bolar.

Çykdajylary tygşytlamak

Çykdajylaryňyzy az saklaýan çalt gowşuryş programmasy.

Ajaýyp çeýeligi

Islendik ululykda, bir ýa-da köp gatly görnüşde guruň.

Greenaşyl bina

Daşky gurşaw jogapkärçiligini ýerine ýetirmek.

Ajaýyp öndürijilik

Fireangyna garşy binalar, Öň gurlan mebeller we enjamlar

Önümiň artykmaçlyklary

Polat modul myhmanhanalar üçin ajaýyp wariantdyr.Täsirli beýiklige, özleşdirmäge we çydamlylyga mümkinçilik berýär.Polat modully myhmanhanaňyz materialyň berkligi sebäpli geljege gaty uzak dowam eder.Modully myhmanhana öndürijileri gaýtadan işlenen polatdan peýdalananda, ekologiýa taýdan arassa binanyň başga bir peýdasyny goşýarlar.

Polat modully myhmanhanalar bilen gitmek üçin has beýik gurluşyk gerek däl.Az gatly binalar täsirli materialdan hem peýdalanyp biler, ýöne pes gatly binany isleseňiz, başga ýollaram bar.

Polat modully myhmanhanalar myhmanhana ýasamak üçin biri-biriniň üstünde goýlan ýük daşaýan konteýnerleri üýtgedilen konteýner myhmanhanalaryny ugratmagyň täze tendensiýasyny hem öz içine alýar.

Wideo

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýyny düzýär.

packing-1
packing

Hyzmatymyz

service

Sorag-jogap

image7