habarlar

proList_5

Gyssagly modully binalar üçin iň oňat CP, özi bolmaly

Gyssagly modul binalary üçin iň oňat CP kimdigini bilýärsiňizmi?

CSCEC täze gurluşyk materiallaryny - beton binanyň ýerine polat nurbat üýşmeleri täzeçillik bilen ulanýar.Modully jaýlaryň düýbüni tutmak üçin ulanylýan ýer üýşmeleri, ýer gazmazdan ýa-da sement guýmazdan ýere sürülip bilner.Greenaşyl daşky gurşawy goramak, daşky gurşaw faktorlaryna täsir etmeýän amatly gurluşyk we gurluşyk möhletini tygşytlamak ýaly artykmaçlyklary bar.

Soňky döwürde ýer gaýtadan ösdürilip ýetişdirilende, polat nurbat üýşmegi tutuşlygyna çykarylyp bilner, gurluşyk galyndylary öndürilmez we ýerli gurşaw zaýalanmaz.Çalt gurluşygy kanagatlandyrmak we çalt gaýtadan ösdürip ýetişdirmek esasynda gaýtadan işlemegiň derejesi 100% -e ýetip biler, bu hakykatdanam ýaşyl.Energiýany tygşytlamak.

The-Best-CP-for-Emergency-Modular-Buildings-it-is-to-be-him1

3-nji dinozawr, polat nurbatlar bilen modully net-nol energiýa akylly ýaşaýyş mekany.

The-Best-CP-for-Emergency-Modular-Buildings-it-is-to-be-him2

Polat nurbat üýşmeleri ulanyp, Pekin Daxing halkara howa menzili taslamasy

Polat nurbatlar daşky gurşawy nädip goraýar?

Polat nurbat üýşmesi, daşky gurşawa zyýan ýetirmezden, topragy tekizlemek, topragy arassalamak we gazuw-agtaryş ädimlerini ýok etmezden, ýörite nurbat toprak berkidiji enjamlar bilen ýere zyňylýar.Adaty gurluşyk usuly bilen deňeşdirilende, taslama bahasynyň 50% -ini tygşytlap biler.

Çylşyrymly turbageçirijilerli şäherlerde ulanyp bolarmy?

Polat nurbat üýşmesi ýönekeý we çalt işleýär, asyl binýadyny saklap bilýär, binýadyň berkligini ýokarlandyryp bilýär, çylşyrymly turbageçirijilerli şäherlerde ulanylyp bilner we erbet howa täsir etmez.

The-Best-CP-for-Emergency-Modular-Buildings-it-is-to-be-him3

Pekin Yizhuang Gurluşykçylarynyň öý taslamasy polat nurbatlar bilen ulanylýar

The-Best-CP-for-Emergency-Modular-Buildings-it-is-to-be-him5

Pekin Yizhuang Gurluşykçylarynyň öý taslamasy polat nurbatlar bilen ulanylýar

Polat nurbatlar gurluşyk netijeliligini ýokarlandyryp bilermi?

Gurluşyk işinde beton üýşmek, polat çyzgy, guýmak we ş.m. ýaly çylşyrymly proseduralar bilen deňeşdirilende, polat nurbat üýşmesi diňe ýerleşmeli we üýşmeli.Toplama gutarandan soň, gurluşyk wagtyny tygşytlap, komponentleri derrew gurup bolýar.

Polat nurbat üýşmeleri gaýtadan işlenip bilnermi?

Modully jaý ýykylanda, nurbat üýşmesini ters tarapa öwrüp, galyndy topragy gazmazdan we zyňmazdan çykaryp bolýar.

The-Best-CP-for-Emergency-Modular-Buildings-it-is-to-be-him6

3-nji dinozawr, polat nurbatlar bilen modully net-nol energiýa akylly ýaşaýyş mekany.


Iş wagty: Awgust-31-2020