Haryt

Inside_banner

Sapakly okuwçylar üçin ulanylýan häzirki zaman “Prefab” modully mekdep binalary

“Prefab” modully mekdep binalary “Prefab” mekdep synp otaglarymyz.“Prefab” mekdep synp otaglary gaty çeýe we hakyky zerurlyklaryňyza görä düzülip bilinýän modully dizaýny kabul edýär. Öňünden taýýarlanan modully mekdep binalary ýeňil polatdan we izolýasiýa materiallaryndan ýasalýar.Professional dizaýn we hasaplamadan soň olaryň gurluşy uly ýele we ýer titremelerine çydap biler, şonuň üçin güýç hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.“Prefab” mekdepleriniň ähli bölekleri zawodymyzda öndürilýär we daşamak üçin konteýnerlere ýüklener, aşhana we naharhana, administratiw edara we jemgyýetçilik hajathana ýaly beýleki işleýän ýerler bilen hem gurlup bilner.Modully synp otaglarynda okuwçylar üçin has gowy okuw gurşawy döretmek üçin gün panelleri, proýektorlar, kondisioner we beýleki desgalar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Gurnamak üçin bu barada alada etmegiň hem zerurlygy ýok.Materialshli materiallar biri-biri bilen boltlar bilen baglanyşdyrylýar.Kebşir gerek däl.Olary diňe blok oýunlary hökmünde ýygnamaly.Bäş ökde işçi ýarym günde takmynan 100 inedördül metr prefab synp otaglaryny gurup biler, bu gaty çalt we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

Haryt maglumatlary

Parametr

Tehniki spes

Nyşan

01

Steeleňil polat gurluşy, suw geçirmeýän, seýsmiki, poslama garşy

02

Ses izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy, daşky gurşawy goramak

03

Çalt gurnama, gaty çeýe

04

Toplumlaýyn önümçilik, goldawy üpjün etmek

05

Greenaşyl akylly önümçilik

06

Gurluşygyň arzanlygy, 20 ýyldan gowrak hyzmat möhleti

Önümiň artykmaçlyklary

Täze ýele çydamly modully mekdep binalary Prefab jaýy

Landeri has netijeli peýdalanmak üçin amatly we gaplanan.

• Durnukly modully gurluşlar we gaýtadan tigirli.

• Adaty gurluşlardan has güýçli gurluş mehanizmi we has çydamly.

• Aýrylyp bilinýän we daşalýan.

Wideo

Hyzmatymyz

Prefab-Premanent-Modular-School-Buildings1
Prefab-Premanent-Modular-School-Buildings4
Prefab-Premanent-Modular-School-Buildings2
Prefab-Premanent-Modular-School-Buildings5
image6

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýyny düzýär.

packing-1
packing

Hyzmatymyz

service

Short Gysga wagtyň içinde aňsat transport we çalt gurnama

Class Synag zerurlyklary üçin ýörite dizaýn

High technologyokary tehnologiýa we hil gözegçilik ulgamy bilen önümçilik

Economic Ykdysady çeşmelerden has netijeli peýdalanmak

High highokary izolýasiýa bilen dört möwsüm ulanylyşy.