Haryt

Inside_banner

Fireangyn söndüriş stansiýasy 0303 çalt gurnamak üçin HOMAGIC Önümçilik jaýy tekiz paket konteýner

Marka:Gomagik

Ölçegi:Düzelt

Hyzmat möhleti:Takmynan 20 ýyl

Gelip çykan ýeri:Şençzhenen, Şanhaý

Üstünlikleri:Dürli tereziler, doly funksiýalar, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, ses izolýasiýasy, çalt gurnamak we başgalar.

Arza:Ulag dyknyşyk nokatlary, gür ilatly nokatlar we şäherlerde we obalarda gowşak baglanyşyklar

Dizaýn düşünjesi:Gurluşygyň, bezegiň we ulanylyşyň birleşdirilmegi, ir tygşytlamagy maksat edinýär, ownuklary ýok edýär we ilkinji ýangyna garşy göreşmek, bar bolan ýangyn stansiýalarynyň sanynyň ýetmezçiligini we mikro- ýangyn söndüriji kuwwatynyň öwezini dolmagy maksat edinýär. ýangyn söndürijiler, ýangyn söndürijilerini çalt ibermegiň talaplaryny kanagatlandyrmak we şol bir wagtyň özünde ýangyna taýýarlyk we ýangyn howpsuzlygy barada habar bermek we beýleki wezipeler.Fireangyn söndürijileriň halas ediş netijeliligini ýokarlandyryň we maddy-tehniki taýdan has amatly şertleri üpjün ediň.

Haryt maglumatlary

Parametr

Modully ýangyn bekedi, gurluş ulgamyndan, diwar ulgamyndan, güýçli we gowşak tok ulgamyndan, suw üpjünçiligi we zeýkeş ulgamyndan ybarat birlik moduly hökmünde garaşsyz guty gurluşyna esaslanýar.

Taslamanyň esasy binasy, ýerinde çalt gurnalyp, ýerdäki amallary azaldyp we gurluşyk möhletini gysgaldyp boljak toplumlaýyn modully jaý görnüşini kabul edýär;binanyň umumy işine çalt göz ýetiriň we ýerdäki "nol" gurluşyk galyndylarynyň ýaşyl daşky gurşaw düşünjesine düşüniň.

Binanyň umumy sowadyş we ýyladyş usullary esasan kondisioner we elektrik ýyladyşdyr.Railhli relsler howpsuzlyk düzgünlerine laýyk gelýär we beýikligi 1,2 metrden az bolmaly däldir.Gurluşygyň umumy wezipeleri wezipe, taýýarlyk, ýygnak, ýaşaýyş, ýaşaýyş we beýleki wezipelere laýyk gelýär we 15 sany doly ýaşaýyş derejesine laýyklykda işlenip düzülendir.Iki sany ýangyn söndüriji awtoulag üçin iki polat gurluşly garaages ulanylyp bilner we bir garaage uzynlygy 12 metr we ini 6 metr bolmaly.Fireangyn garaage gapysy 4 metr we beýikligi 4,5 metr bolan elektrik göteriji gapyny kabul edýär.Garaageyň ýer göterijiligi 30 tonnadan gowrak.

Mini-Emergency-Rescue-Frie-Station
Firefighter's-Bedroom
Modular-Fire-Service
Inside-of-Modular-House
Container-hosue-for-office-room
Flat-Pack-Container-Toilet-Fire-Station

Wideo

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýyny düzýär.

packing-1
packing

Hyzmatymyz

service

1. Fireangyn derejesi: A synpy;

2. Seýsmiki intensiwligi: 8 dereje;

3. malylylyk izolýasiýa aýratynlyklary: 6 tarap ýylylyk izolýasiýasy;

4. Windeliň garşylyk derejesi: 10.