Haryt

Inside_banner

HOMAGIC Döwrebap dizaýn “Prefab” modully jaý çalt ýygnamak konteýner öýleri 0302

Modully jaýlaryň ömri 50 ýyla çenli.Konteýneriň dizaýnyna görä, bir modul ýa-da birnäçe modulyň kombinasiýasy ulanylyp bilner we kafe, restoran we klub ýaly söwda rezidensiýalarynda giňden ulanylýar.

Marka:Gomagik

Esasy material:Polat

Çarçuwa:Polat çarçuwasy

Ölçegi:Düzülip bilner

Dizaýn:CAD / 3D

Gelip çykan ýeri:ŞenZhen, Çhengdu, Şanhaý

Hyzmat möhleti:50 ýyldan gowrak

Ulanylyşy:Ofis binasy, kofe dükany, restoran, klub, öý, myhmanhana, mekdep…

Haryt maglumatlary

Parametr

Tehniki spes

Adamlar, sowadyjy, telewizor, kondisioner, internet we ş.m. ýaly dürli desgalar bilen enjamlaşdyrylyp bilinýän we islän wagtyňyz gurnalyp bilinýän zerurlyklaryna görä ýasalan modully jaýlary gurup bilerler.Örän çeýe we deňiz kenarynda, gazonda, tokaýda, şypahana myhmanhanasy we ş.m. gurnalyp bilner. Gurnamak we sökmek amatly we çalt, wagtlaýyn modully binalaryň umumy standartlaşdyrylyşyna düşünýär.

Uzak wagtlap adaty gurluşyk usuly diňe bir köp zähmet we gurluşyk materiallaryny sarp etmän, eýsem köp suw we elektrik energiýasyny hem sarp edip, daşky gurşawa hapalanmagyna sebäp bolýar.

Modully bina skelet ýaly ýeňil polatdan, gabyk materialy hökmünde polat plastinkadan peýdalanýar, giňişlikde birleşmek üçin standart modul seriýasyny kabul edýär we gabyk modullary ekologiýa taýdan arassa we tygşytly gabyk boltlar bilen birleşdirilýär.Önümçiligiň 90% -i zawodda tamamlanýar, ýerdäki gurluşyk wagtyny gysgaldýar, hapalanmagy we gurluşyk wagtyny azaldýar we ýaşyl daşky gurşawy goramagyň täsirine ýetýär.Materiallaryň 95% -i gaýtadan ulanylyp bilner.

Binanyň bezegi gury gurluşy kabul edýär, içki bezeg materiallary hapalanmadyk daşky gurşawy goramak materiallaryny ulanýar we has ritmiki yşyklandyryş, akylly öý, tebigy howa çalşygy, tebigy howa çalşygy we beýleki tehnologiýalar ulanyjylara ýaşyl we sagdyn öý gurşawyny berýär.

Steel-Structure-Store
Container-Living-Room
Prefab-Steel-Shop
Modular-Bedroom
Modular-Kitchen
Modualr-Bathroom

Wideo

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýy emele getirýär.

packing-1
packing

Hyzmatymyz

service

Parametr sahypasyna serediň.100% ýöriteleşdirilen hyzmat berýäris, talaplaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

table