Haryt

Inside_banner

0301 gyssagly modul hassahanasy we gözleg stansiýasy üçin HOMAGIC tekiz paket konteýner jaýy

2020-nji ýylda COVID-19 döräli bäri, CSCEC gyssagly modully hassahanalary we gözleg stansiýasyny taslady we olary Wuhan, Sian, Şençzhenen, Sýuzhou, Çengjou, Şanhaý we ş.m. ýaly agyr epidemiýalary bolan şäherlerde giňden ulandy.

Gurluşykda çalt we metanol ýaly zyýanly maddalary öz içine almaýan polat gurluşyny ulanýar.Epidemiýanyň öňüni almak ukybyny ep-esli ýokarlandyrýan derrew ulanylyp bilner.

Haryt maglumatlary

Parametr

Tehniki spes

Bu wirusdan soň hassahana otaglarynyň ýetmezçiligini azaltmak üçin Homagic dürli tertipli birnäçe modully palatany dizaýn etdi.Iki otagly we ýokarda hajathana bar, zerurlyklara görä saýlanyp bilner.

Modully hassahanany saýlamagyň artykmaçlyklary

Modully

Zawodda ähli materiallar taýýar.90% taýýar.

Çalt

4 işçi tarapyndan gurnamak üçin 3-4 sagat.

Greenaşyl

Gurluşyk galyndylary bolmady.Mugt ulanyp bilersiňiz

Boş ýer

Wertikal we keseligine uly giňişlige birleşip, 3 gatly binada ýükde hem bar

Ativearamaz basyş ýokanç keseller bölümi

Negativearamaz basyş ýokanç kesel bölümi bäş sany iş meýdanyndan durýar: palata, bufer zonasy, hassahananyň geçişi we näsaglaryň geçişi.Geçip bolmaýan membrana bilen doly örtülendir, ýagyş suwlary we lagym suwlary hassalaryň we lukmançylyk işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýygnalyp, dezinfeksiýa edilýär.

Palatanyň iki tarapy spesifikasiýa laýyklykda berk işlenip düzüldi we üç derejeli arassa we hapa bölekler düzüldi: lukmanyň geçişi, bufer zonasy we palata degişlilikde polo positiveitel basyş meýdany, nol basyş meýdany we otrisatel basyş meýdany.

Howa üpjünçiligi we işleýiş dizaýnynda tehnikler köp sanly synaglaryň üsti bilen PVC turbalaryny täzeçillik bilen saýladylar, bu diňe bir uly göwrümli garaşylmadyk gurnamagy ýeňilleşdirmän, eýsem içerki dizaýny hem doly göz öňünde tutup, otag otagyny has gysga we owadan edýär. .

Gyssagly epidemiýanyň öňüni almak we dezinfeksiýa kanaly

Inside-of-Modular-Hopstial
Container-Isolation-Room
Temporary-epidemic-prevention-station
Container-Isolation-Ward
Modular-Clinic
Modular-Channel
Prefab-Modular-Hospital

Wideo

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýyny düzýär.

packing-1
packing

Hyzmatymyz

service

Esasy material ýangyna garşy, suw geçirmeýän, zarba garşy we ş.m. bolup bilýän polatdyr.

Aşakdaky esasy parametrler

atable