habarlar

proList_5

Integrirlenen jaýda ýaşanyňyzda nämä üns bermeli?

Häzirki wagtda has köp adam ýaşamagy saýlaýarintoplumlaýyn jaýlar, “Prefab” jaýlary, konteýner jaýlary we polat desgalary “Prefabricated” iň meşhur gurluşykdyr.Olarda ýeňil agram, gysga gurluşyk döwri, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak we ýokary gaýtadan ulanmak aýratynlyklary bar, öňki makalalara serediň:Integrirlenen jaýlaryň artykmaçlyklary (1)).Polat öýi täze bir sorag getirýän dünýäde meşhur boldy:Adamlar toplumlaýyn jaýlarda ýaşanlarynda, ýaşaýyş tejribesini nädip gowulandyrmaly we jaýyň hyzmat möhletini uzaltmaly?

living in an integrated house
Steel Structure Prefabricated

Integrirlenen jaýy ulanmagyň barşynda ýaşaýjylar aşakdaky nokatlara üns bermelidirler:

1. Integrirlenen jaýlar üçin üçek plitalary täze materiallar(re: Integrirlenen ýaşaýyş jaýy üçin material ulanylyş wariantlary), aňsatlyk bilen döwülýän adaty plitkalardan tapawutly we yzygiderli arassalamak we tehniki hyzmat etmek jaýyň umumy ömrüni uzaldyp biler.

2. Rugsatsyz sim gurmaň ýa-da uly elektrik enjamlaryny oturtmaň.Öňünden taýýarlanan jaýlaryň umumy gurluşy ýeňil polatdan ýasalan.Metal geçirijidir, şonuň üçin simleri diňe kele bilen örtüp bolmaz.Elektrik togunyň syzmagy ýa-da sim ýanmagy bilen, howpsuzlyk heläkçiligini döretmek aňsat.Lighteňil polat jaýy gurmak işinde dizaýn topary dürli çyzykly rozetkalaryň ýerleşişini düzdi.Gömülen turbageçirijä, suwuň we elektrik energiýasynyň adaty goýulmagy we ýerli enjamlar.Fireangyn ýaly howply ýagdaýlardan gaça durmak üçin hünär dizaýny we ygtybarly taýýarlyk.

3. Dizaýn we gurnama işinde rugsatsyz sökmäň we ýygnamaň.Jaýyň her bölegi gurnalan we tutuşlygyna berkidilen, aýratyn sökülýän, jaýyň umumy durnuklylygyny üýtgeder we belli bir derejede howpsuzlyk howpy bar.Basyp alanlar jaýyň asyl gurluşyny üýtgetmek isleseler, gurluşyk işgärlerinden muny etmegini haýyş etmeli.

Advantages of integrated houses

Prefabda ýaşamak hakda başga bir zat bilesiňiz gelýärmi?

Has giňişleýin bilmek üçin şu ýere basyň.


Iş wagty: Iýun-23-2022