habarlar

proList_5

Konteýner jaýlary c-iň ajaýyp ýerini yşyklandyrýar ...

Adaty söwda merkezlerinden tapawutlylykda, konteýner söwda merkezleri markalar üçin çeýe displeý ýerini üpjün eder we diňe arzan kärende tölegini alar.Geografiki ýerleşişi we markanyň ýerleşişi nukdaýnazaryndan, ýaş şahsylaşdyrylan markalaryň ýerleşmegi üçin amatly. Şol ýerde ...

Akylly ýaşyl gurluşyk: ýaşyl kody açyň ...

Greenaşyl reňk gurmak dünýä tebigatynyň bir bölegidir.Döwrebap adamlaryň tebigaty gujaklamak, şowhunly dünýäde arassa toprak tapmak, dagyň töwereginde ýaşamak, deňze, gök asmana we ak bulutlara ýüz tutmak we rahatsyz ýüregiň rahatlyga gaýdyp gelmegi üçin yzygiderli gözleg."Şenz ...

Modully binanyň tanyşdyrylyşy

Modully bina (“Prefabrated Prefinished Volumetric Construction” diýlip hem atlandyrylýar, PPVC diýlip atlandyrylýar) binany birnäçe kosmos modullaryna bölmegi aňladýar.Modullardaky ähli enjamlar, turbageçirijiler, bezeg we berk mebeller tamamlandy we f ...