Haryt

Inside_banner

Polat gurluşy bilen Hytaý zawody tarapyndan öndürilen modully jaýlar prefab ýaşaýyş jaýy

Modully jaý düşünjesi, elýeterli ýaşaýyş jaýy hökmünde barha meşhurlanýar we çözülmegi düýpli mesele bolup galýar.Theurt boýunça üpjünçilik ýetmezçiligi bilen has köp jaý gurmak bolar.Şeýle-de bolsa, ykdysady tendensiýalaryň, syýasat kararlarynyň we demografiki çylşyrymlylyklaryň köp utgaşmagy şäherleriň elýeterli ýaşaýyş jaý meselesini çözmegini kynlaşdyrdy.Öý eýeçiligi orta gatlak arzuwyna öwrülýär.Şeýle-de bolsa, modully ýaşaýyş jaýlary has amatly bolup biler.

Modully jaýlar, fabrikde öňünden taýýarlanylýar we gowy bezelýär. Jaýlar ýük awtoulaglary bilen jaýa aňsat daşalýan we bölümler gutarandan soň gurulýan bölümlerde (ýa-da modullarda) gurulýar.Modullar kran bilen hemişelik bina göterilýär we gurluşykçylar adaty bina ýaly gurluşygy tamamlaýarlar.

Käbir şäherler bu “Prefab” modul öýüne öýsüz-öwzarsyz adamlar üçin çözgüt hökmünde seredýärler.Köp ýurtlaryň hemmesi öýsüz-öwzarsyz adamlara durnukly we ýaşamak üçin amatly modully ýaşaýyş jaý taslamalaryny durmuşa geçirdi.

HOMAGIC bulary mümkin däl edýär.Goý, ýurt, bütin dünýäni ýaşyl we has durnukly etsin, raýatlara has köp degişlilik duýgusy bolsun we bagt indeksini gowulaşdyrsyn.

Haryt maglumatlary

Parametr

Tehniki spes

Aýratynlyklary

Gowy ukyp

Zyýansyz birnäçe gezek ýygnamak we sökmek üçin gowy ukyp.

Erkin birleşdirildi

Göçürip, düzedip we erkin birleşdirip bolýar.

Atylylyk we suw geçirmeýän

Amatly ulag

Çykdajylary tygşytlamak we amatly daşamak (Her 4 konteýner jaýy bir adaty gapda ýükläp bolýar).

Hyzmat ömri

Hyzmat möhleti 25-30 ýyla çenli baryp biler.

Hyzmat

Goşmaça gurnama, gözegçilik we okuw hyzmatyny berip bileris.

Haryt maglumatlary

pro-details

Önümiň artykmaçlyklary

1) polatdan ýasalan ähli bölekler we prefab jaýynyň dizaýny müşderileriň islegine görä edilip bilner.

2) prefab jaýy has amatly, çydamly, gaýtadan işlemek we daşky gurşawy goramak.

3) Öňünden taýýarlanan jaýyň materialy ýeňil we ýokary hilli çalt gurmak üçin aňsat.50 inedördül metrlik bir jaý, diňe bäş işçi güýji we wagty tygşytlamak üçin 1-3 gün ulanýar.

4) prefab jaýynyň ähli materiallary ýaşyl we gaýtadan işlenýär, daşky gurşawy goramak talaplaryny kanagatlandyrýar.Aýratynam uly göwrümli jaý taslamalarynda we ösen sebitde.

5) Diwaryň we üçegiň materiallary hökmünde iň oňat hilli galvanizli list we köpük ulandyk .On, subutnama, suw geçirmeýän, ses subutnamasy we ş.m. synaglary tassyklaň.

6) Polat prefab jaýynyň çarçuwaly ulgamy: Hytaýda polat gurluş.Kwadrat turba, kanal polat we ş.m.

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýyny düzýär.

packing-1
packing

Hyzmatymyz

service

cheap-china-prefab-house modular-house

* Windeliň garşylygy: 11-nji synp (ýeliň tizligi ≤111.5km / sag)

* Earther titremesine garşylyk: 7-nji synp

* Fireangyn subutnamasy: B2 synp

prefab-house