Haryt

Inside_banner

Lýuks prefab kwartira jaýy Sowuk görnüşli profil polat modul ýeňil polat konteýner kwartira prefabrik modul binasy

Jaýyňyzy giňeltmek isleýärsiňiz, ýöne ýerdäki gurluşyk bilen iş salyşmak islemeýärsiňiz.Adaty gurluşyk bozujy, bulaşyk we gaty.Bagtymyza, çözgüt bar - modully ýaşaýyş jaýlary.Olaryň gurluşygy zawod gurluşyklaryndan we ýerdäki ýönekeý gurnamalardan ybarat.Modully kwartiralar adaty gurluşyk meýdançalarynyň meselelerini gutarýar we ajaýyp netijeleri berýär.Kärendeçilere üýtgeşik, täsirli we ajaýyp bir zat hödürläň.Modully ýaşaýyş jaýlary we beýleki köp maşgalaly modully jaýlar has meşhur bolýar.Olaryň üýtgeşik we göze ýakymly görnüşi, has köp sahypanyň modullydygyny aňladýar.

Modully kwartiralar şol taslamalary alyp, isleýşiňiz ýaly has ýokary derejä çykarýar.Has möhüm göwrümi bilen, ýaşaýyş jaýyna hemişelik zerurlygy kanagatlandyrýarlar.Köp maşgala şäher ýerlerine göçýär we ýaşamak üçin has uly ýerlere mätäç.Potensial alyjylary özüne çekjek täze modully kwartiralar bilen ýaşaýyş jaýyna bolan islegini kanagatlandyryň.

Haryt maglumatlary

Parametr

Tehniki spes

Nyşan

01

Gurluşy üçin ömri: 50 ýyl.

02

Earthquakeer titremesine garşylyk: 8-den gowrak synp.

03

Windeliň garşylygy: iň ýokary 60m / s.

04

Fireangyna garşylyk: materialshli materiallar oda çydamly

05

Gar garşylygy: iň ýokary 2.9KN / m²as gerek

06

Atylylyk izolýasiýasy: galyňlygy 100 mm, kerpiç diwaryň 1 m galyňlygyna gabat gelip biler.

07

Highokary akustiki izolýasiýa: daşarky diwar 60db, içki diwar 40db

08

Mör-möjekleriň öňüni almak: ak garynjalar ýaly mör-möjekleriň zyýanyndan azat

09

Howa üpjünçiligi: tebigy howa çalşygynyň ýa-da howa üpjünçiliginiň kombinasiýasy içerdäki howany arassa we arassa saklaýar

“Prefab” modully jaýyň artykmaçlygy

Pul tygşytla

Ahyrky ulanyjy talaplary üçin düzülip bilinýän täsirli, arzan bahaly dizaýnlar.

Gurmak aňsat

Gurluşy tamamlamak üçin diňe 2-3 adam gerek. 5 sagat bilen.

Doly aýrylýar

Polatdan ýasalan çarçuwany düýbünden aýryp bolýar we boltlar we hozlar bilen ýygnamak bolýar.

Örän çeýe

Köp modul birlikleri has köp ýer döretmek üçin birleşdirilip we birleşdirilip bilner.

Ekologiýa taýdan arassa binalar

Modully gurluşlar materiallary gaýtadan ulanýarlar we ýokary derejeli köp maşgala öýlerine gaýtadan işleýärler.

Gorag materiallary

Zawod modully jaýlary gurluşyk wagtynda çyglylykdan we beýleki zyýan çeşmelerinden goraýar.

Şahadatnama

honot

Gaplamak we ibermek

image25

image26

image31

Deňiz ýükleri

Modully prefabrik integrirlenen konteýner öý önüminiň özi, konteýnerleri ibermek üçin standart ölçeg talaplaryna eýedir.Transportationerli transport: Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin modully guty görnüşli ykjam öýleri eltip bermek, adaty 20 'konteýner ululygy bilen gaplanyp bilner.Sahypada göterilende 85mm * 260mm ululykdaky forklift ulanyň we forklift belgi bilen ýekeje paket ulanylyp bilner.Daşamak üçin, adaty 20 'konteýner bilen birikdirilen dört sany potolok ýüklenmeli we düşürilmeli.

image32

Içerki ýükler

Önümiň aýratynlyklary we gaplama aýratynlyklary halkara konteýner ölçeg talaplaryna laýyk gelýär we uzak aralyga daşamak gaty amatly.

image33

Hemmesi bir paketde

Bir tekiz gap bir üçekden, bir gatdan, dört burç postundan, gapylar we penjire panelleri ýaly ähli diwar panellerinden we otag bilen baglanyşykly ähli böleklerden ybarat, olar öňünden taýýarlanylýar, gaplanýar we bilelikde iberilýär we bir konteýner jaýyny düzýär.

packing-1
packing

Hyzmatymyz

service