Blog

proList_5

Näme üçin “Prefab” modully jaýy çalt gurnamaly däl?


“Prefab” modully jaýlar täze jaýy çalt gurmagyň ajaýyp usulydyr, ýöne olaryň käbir kemçilikleri bolup biler.Eger gaty býudjetli bolsaňyz, ýaşyl jaý gurmak isleseňiz ýa-da wagtyňyzy tygşytlamak isleseňiz, modully jaýlar size laýyk bolup biler.Şeýle-de bolsa, satyn almazdan ozal bilmeli käbir umumy meseleler bar.

swyre

Näme üçin prefab modully jaýlary iýmeli däl?

Jaýy çalt gurmak isleýän bolsaňyz, prefab modully jaýlar bir mümkinçilikdir.Gurluşyk meýdançasyndaky zähmeti azaldýan bölekleýin gurlan.Mundan başga-da, taýýarlanan jaýlar howa ýa-da rugsat beriş meselesi sebäpli yza süýşürilip bilinmez.

Prefab modully jaýlaryň zyýanly tarapy, olary doly özleşdirip bolmaýar, şonuň üçin ideal gözýetimiňize laýyk gelmeýän pol meýilnamasyny çözmeli bolarsyňyz.Köp isleýän jaý eýeleri üçin bu şertnamany bozup biler.Düzeltmek opsiýalarynyň bolmagy möhümmi ýa-da ýokdugyny çözmeli bolarsyňyz.

setir (2)

Energiýa netijeliligi

Prefab modully jaý saýlanyňyzda energiýa netijeliligi möhüm faktor.Köp prefablaryň içindäki ýylylygy saklamak üçin iň häzirki zaman penjireleri we berk tikişleri bar.Gowy hilli prefab hem tutuş öý üçin ýeterlik täzelenip bilýän energiýa öndürip, net-nol bolup biler.Çybykdan ýasalan jaýlar bilen deňeşdirilende, prefab jaýlary aşa energiýa tygşytlap biler.Mundan başga-da, prefabrik modully jaýlar başdan başlap ähli zerur enjamlary öz içine alýar.

Energiýa netijeliliginden başga-da, prefab modully jaý gurmak hem çalt, şonuň üçin wagt we pul çäkli adamlar üçin özüne çekiji saýlaw.Mundan başga-da, modully jaý uzak ýerler üçin ajaýyp wariantdyr, sebäbi potratçylar modullary aňsatlyk bilen sahypa geçirip bilerler.Netijede, haýsy prefab modully jaýyň ýaşaýyş durmuşyňyza we býudjetiňize has laýyk boljakdygyny kesgitlemek size bagly.Modully jaýyň köp sanly peýdalaryna haýran galarsyňyz.

“Prefab” modully jaýlar, gözegçilik edilýän gurşawda gurlup bilinýänligi sebäpli, saýtda gurlan jaýlardan has amatlydyr.Käbir çykdajylar bazara täsir etse-de, prefab jaýlary has bäsdeşlik edýär we adatça deňeşdirilen jaýlardan has arzan bahadan satylýar.“Unity Homes” -iň esaslandyryjysy Tedd Bensonyň pikiriçe, her inedördül metr üçin 200 dollardan aşakda prefab modully jaý gurlup bilner.

Amatly-eltip bermek-konteýner-jaý-gurnama-48 sagat-Downtown-Los-An Angeleseles-9

“Prefab” modully jaý adaty jaýdan has elýeterli bolsa-da, poluň meýilnamasyna ownuk üýtgeşmeler girizmek köplenç kyn bolýar.Sahypanyň daşynda gurlandygy sebäpli, prefab öndürijileriniň köpüsi ýönekeý dizaýnlary we düzülişleri ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, köp ýyllaryň dowamynda käbir öndürijiler dizaýn mümkinçiliklerini giňeltmegi başardylar.

“Prefab” modully jaýy çalt gurnamagyň energiýa netijeliligi daşky gurşawa peýdalydyr.Adaty jaý gurmak üçin ýedi aý gerek bolup biler, bu bolsa prefab jaýlarynyň energiýa netijeliligini möhüm faktor edýär.Munuň tersine, modully jaý birnäçe günüň içinde jaýyň içinde gurlup bilner.Energiýa tygşytlylygyndan başga-da, prefab jaýlary ekologiýa taýdan arassa dizaýny halaýanlar üçin hem ajaýyp.

“Prefab” jaýlary taýakdan gurlan jaýlardan has arzan we materiallaryň bahasy zawodda gurlan iş bilen arzanlaýar.Zawodlar köp mukdarda material satyn alýarlar, bu bolsa zähmet çykdajylarynyň azdygyny aňladýar.Gurluşyk prosesi hem has çalt, wagty we çykdajylary azaldýar.Käbir prefab kompaniýalary hatda size rugsat bermek işini hem alyp bilerler.

2000 inedördül metrlik konteýner öýi, Arizona gurluşygy 1

Pes çykdajydan başga-da, prefab jaýy adaty jaýdan has ygtybarly.Panellenenligi sebäpli, aşa howa şertlerine çydap bilýärler.Şeýle hem, sebitleşdirmek düzgünlerine we gurluşyk kodlaryna laýyk gurulýar.Şeýle-de bolsa, käbir adamlar kommunal hyzmatlar we fond üçin ýerli potratçy işe almaly bolup bilerler.Mundan başga-da, abadanlaşdyryş kompaniýasy ýa-da awtoulag ýoly gurluşykçysy gerek bolup biler.

“Prefab” modully jaýlar, adatça ykjam öýlerden has köp energiýa tygşytlaýar.Arhitektorlary we dizaýnerleri talap etmezden başga-da, prefab jaýlary köplenç taýakdan ýasalan jaýlardan has arzandyr.Adatça, modully jaýlar taýakdan ýasalan jaýlardan 15-20 göterim arzan.

Prefab modully jaýlaryň bahasy

“Prefab” modully jaýlar köplenç saýtda gurlan jaýlardan arzan we çalt we aňsat gurlup bilner.Gurnamak bary-ýogy dört-alty aý dowam edip biler.Çykdajylar her inedördül metr üçin 500-den 800 dollar aralygynda bolup biler we olar jaýyň görnüşine we daşky gowulaşmagyna baglydyr.Modully jaýlaryň köpüsi peýdaly liniýalar bilen gelenok, şonuň üçin potratçy setirleri işletmeli bolar.Bu gurnama hyzmaty 2500-den 25 000 dollar aralygynda bolup biler we emläk oba ýerlerinde bolsa, bahasy has ýokary bolýar.

Iki gatly, üç otagly prefab modully jaýyň bahalary aýratynlyklara we özleşdirmelere baglylykda 75,000-den 188,000 dollar aralygynda bolup biler.Esasy modeliň bahasy takmynan 50-100 dollar bolsa, ýöriteleşdirilen enjamyň bahasy 120-23 dollar aralygynda bolar.Dört otagly prefab üçin her inedördül metr üçin bahasy 75- 265 dollar aralygynda üýtgeýär - adaty üç otagly jaýyň bahasy 131,500 dollardan 263 000 dollar aralygynda, dört otagly kaşaň prefabyň bahasy 263 000 dollar ýa-da ondanam ýokary bolar.

ýaşyl daşaýan gaplar

“Prefab” modully jaýlary tükeniksiz dürli görnüşde gurup bolýar.Modul bölekleri böleklere bölünýär, soňra bolsa saýtda ýygnalýar.Taýýar jaýy döretmek üçin deslapky bölümler birleşdirilýär.Ulag çäklendirmeleri sebäpli öňünden ýasalan jaýlaryň göwrümi çäklidir.Bir ýolda ýerleşmeli, şonuň üçin köplenç belli bir beýiklik we ini üçin niýetlenendir.

Taýakdan ýasalan jaýlar bilen deňeşdirilende, prefab modully jaýlar az material talap edýär.Iki gatly modully jaý, sahypany taýýarlamak we peýdaly çykdajylar üçin goşmaça çykdajylar bilen 75,000-den 150,000 dollar aralygynda bolup biler.Has kiçi, iki otagly modully jaý, sahypa taýýarlanylandan soň 20,000-den 130,000 dollar aralygynda bolar.

Öňünden taýýarlanan modully jaýlaryň bahasy ululygy, stili we aýratynlyklary ýaly birnäçe faktorlara baglydyr.Elbetde, has uly we has giň jaýlary gurmak has gymmat.Mundan başga-da, jaýyňyzy gurmak üçin zerur ýerleriň ululygy jaýyňyzyň umumy bahasyna täsir eder.

akym

Prefab modully jaýlaryň bahasy kwadrat görnüşe baglydyr.Üç gatly modully jaý iki gatly jaýdan has gymmat we ony gurmak üçin has köp wagt gerek bolar.Has çylşyrymly we köp zähmet talap edýändigi sebäpli, çykdajy bir gatly jaýdan has ýokary bolar.

Landeriň bahasy, ýaşaýan ýeriňize baglylykda üýtgäp biler.Adatça oba ýerleri iň amatly, ýöne şäher ýerlerinde-de gowy şertnamalar tapyp bilersiňiz.Costser çykdajylaryndan başga-da, kommunal hyzmatlar, kabel, zibil ýygnamak we abatlamak üçin pul tölemeli bolarsyňyz.Prefab modully jaýlara gezek gelende hil üçin söwda etmek akylly.

setir (1)

Modully jaý satyn almak gaty gymmat bolup biler.Size bir ýyl möhletli gurluşyk karzy gerek bolup biler.Ondan soň, jaýy tamamlamak üçin ony uzak möhletli ipoteka öwürmeli bolarsyňyz.Şeýle-de bolsa, öňünden taýýarlanan jaýy saýlap wagt we pul tygşytlap bilersiňiz.

Iş wagty: -anwar-04-2023

Byazan: HOMAGIC